gettraidepdieuchanh. bảo hiểm y tế

Cty em có 1 ng??i b?ng l? loát da va khi nguoi b?nh ?i khám có ?em v? cho t? ngh? h??ng BHXH 1 l?n nh?ng ko ph?i n?i ??ng ký khám ch?a b?ng ban ??u. Nguoi b?nh nghi t? ngày 16/11/2010-14/12/2010 nh?ng khi em làm m?u 06a ?? l?y ti?n bhyt cho ng??i này thì bên bh yêu c?u em ph?i có gi?y xu?t vi?n ho?c gi?y h? chu?n m?i ???c h??ng ti?n bh y t? nh? v?y có ?úng không. Khi em c?n l?y ti?n bhyt cho ng??i này thì em c?n làm th? t?c gì?

V? BHXH thì c? s? c?p gi?y ch?ng nh?n ngh? ?m là ??n v? ph?i có ??ng ký h?p ??ng v?i c? quan BHXH, các gi?y t? khác thì không h?p l? ?? thanh toán theo quy ??nh. Tuy nhiên th?i gian g?n 1 tháng c?p gi?y ch?ng nh?n ngh? ?m ph?i phù h?p lo?i hình b?nh vi?n theo tuy?n c? s? t?nh, huy?n , trung ??ng ?? xem xét thanh toán ch? ?? ?m ?au.

V? BHYT thì c?n ph?i có các hóa ??n thu vi?n phí và thanh toán tr?c ti?p c? quan BHXH ph? thu?c vào vi?c trình th? hay không trình th?.

bhxhbinhduong.gov.vn

Comments are closed.