Xếp loại doanh nghiệp bảo hiểm: Cần định lượng từng nhóm chỉ tiêu

Đó là góp ý của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (AVI) đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn chỉ tiêu đánh giá xếp loại DN bảo hiểm của Bộ Tài chính. Việc xếp loại này đặc biệt được các DN chú ý, bởi có thể tác động không tốt tới hình ảnh trong mắt khách hàng.

Năng lực hoạt động của DN bao gồm cả hoạt động đầu tư

Định lượng từng nhóm chỉ tiêu

Theo dự thảo Thông tư, các chỉ tiêu giám sát (cả định lượng và định tính) được chia thành 4 nhóm: nhóm chỉ tiêu về vốn và khả năng thanh toán; nhóm chỉ tiêu về hoạt động nghiệp vụ kinh doanh bảo hiểm; nhóm chỉ tiêu về đầu tư tài chính và chất lượng tài sản; nhóm chỉ tiêu về quản trị DN.

Trong đó, chỉ tiêu giám sát DN bảo hiểm phi nhân thọ được phân ra thành 3 nhóm: nhóm chỉ tiêu đánh giá hoạt động chung, nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh bảo hiểm và nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động đầu tư. Còn chỉ tiêu đánh giá, xếp loại DN bảo hiểm ở khối nhân thọ được dựa trên 4 nhóm: nhóm chỉ tiêu đánh giá về nghiệp vụ bảo hiểm; nhóm chỉ tiêu đánh giá về dự phòng và biên khả năng thanh toán; nhóm chỉ tiêu về tài chính và đầu tư; nhóm chỉ tiêu đánh giá về quản trị DN.

Về nội dung này, AVI cho rằng, Thông tư cần quy định rõ việc định lượng xếp hạng theo từng nhóm tiêu chí đánh giá: tốt, khá, trung bình, yếu, kém, hoặc ít nhất là phân thành 4 nhóm xếp hạng cho từng chỉ tiêu và quy định mẫu báo cáo tự đánh giá của DN bảo hiểm. Các DN bảo hiểm đề xuất thêm: dựa trên kết quả phân nhóm cho từng chỉ tiêu, các DN bảo hiểm tự đề xuất biện pháp cần kiểm soát. Ngoài ra, kết quả đánh giá xếp hạng cần được công bố hàng năm.

Gộp thành 2 nhóm

AVI kiến nghị, các nhóm chỉ tiêu đánh giá như trong dự thảo Thông tư nên gộp lại thành 2 nhóm: một là, nhóm chỉ tiêu đánh giá năng lực tài chính và hiệu quả tài chính; hai là, nhóm chỉ tiêu đánh giá năng lực hoạt động của DN bảo hiểm. Bởi lẽ, đầu tư là một trong những hoạt động của DN bảo hiểm nên năng lực hoạt động của DN bao gồm cả hoạt động đầu tư cũng như khả năng tài chính và an toàn tài chính đều liên quan đến tổng tài sản đầu tư, danh mục cơ cấu tài sản đầu tư.

Với khối bảo hiểm phi nhân thọ, AVI đề xuất bỏ chỉ tiêu A (các báo cáo đánh giá thực hiện đầy đủ nội dung kinh doanh bảo hiểm gốc và kinh doanh tái bảo hiểm) trong nhóm chỉ tiêu II vì không mang tính định lượng, trong khi lâu nay đó là việc làm buộc phải tuân thủ theo quy định.

“Nếu đưa chỉ tiêu trên vào để đánh giá tính tuân thủ pháp luật của DN bảo hiểm thì phải tính xem số vụ vi phạm pháp luật kinh doanh bảo hiểm bị xử lý hành chính hoặc bị truy tố trước pháp luật, thậm chí cả những trường hợp kết quả giải quyết bồi thường sai theo phán quyết của trọng tài, tòa án”, đại diện AVI nói.

Về chỉ tiêu giám sát khối bảo hiểm nhân thọ, trao đổi với ĐTCK, nhiều DN bảo hiểm cho rằng, nên gộp thành 2 nhóm cho đỡ chồng chéo như đưa nhóm chỉ tiêu đánh giá dự phòng và biên khả năng thanh toán gộp vào nhóm chỉ tiêu năng lực tài chính và an toàn tài chính.

Nâng cao vai trò tự quản của DN

Đáng chú ý tại dự thảo Thông tư đó là căn cứ vào kết quả phân loại DN bảo hiểm sẽ có biện pháp cho từng nhóm, nhưng vẫn trên tinh thần “DN bảo hiểm tự lo thân là chính”. Theo đó, Bộ Tài chính chỉ có trách nhiệm quản lý, giám sát đối với DN bảo hiểm có nhiều chỉ tiêu giám sát cần tăng cường kiểm soát trên cơ sở báo cáo của DN. Cụ thể, với DN nhóm 2 thì phải báo cáo ngay Bộ Tài chính kết quả đánh giá, tính toán chỉ tiêu cần tăng cường kiểm soát; chủ động thực hiện các biện pháp phù hợp đối với từng chỉ tiêu cần tăng cường kiểm soát như quản lý tài chính; kiểm soát bồi thường và trả tiền bảo hiểm; sửa đổi, bổ sung quy tắc, điều khoản, biểu phí của các sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ; cơ cấu lại danh mục đầu tư…

Ngoài ra, Bộ Tài chính sẽ có biện pháp can thiệp đối với nhóm 3 (yêu cầu thực hiện các biện pháp khôi phục khả năng thanh toán) và nhóm 4 (thành lập Ban kiểm soát khả năng thanh toán).     

Theo Điều 6 dự thảo Thông tư hướng dẫn chỉ tiêu đánh giá xếp loại DN bảo hiểm của Bộ Tài chính, căn cứ kết quả đánh giá, tính toán các chỉ tiêu giám sát, DN bảo hiểm được phân loại như sau:

– Nhóm 1: gồm các DN đảm bảo biên khả năng thanh toán theo quy định và không có chỉ tiêu giám sát nào cần tăng cường kiểm soát.

– Nhóm 2: đảm bảo biên khả năng thanh toán và có ít nhất 1 chỉ tiêu giám sát cần tăng cường kiểm soát.

– Nhóm 3: có nguy cơ không đảm bảo khả năng thanh toán theo quy định.

– Nhóm 4: DN thuộc nhóm 3 không tự khôi phục được khả năng thanh toán và bị đặt trong tình trạng kiểm soát đặc biệt theo quy định.

Theo (ĐTCK)

{fcomment}

Comments are closed.