Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm

Thủ tướng vừa ban hành Nghị quyết số 71/NQ-CP về việc thông qua đề nghị xây dựng nghị định quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm.

Dữ liệu bảo hiểm quốc gia

Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm chứa đựng các thông tin cần thiết về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và các thông tin về y tế, an sinh xã hội để thực hiện chính sách bảo hiểm, đồng thời phục vụ quản lý nhà nước của các ngành liên quan như y tế, lao động – thương binh – xã hội…

Đây là một trong 6 cơ sở dữ liệu (dân cư, đất đai, đăng ký doanh nghiệp, dân số, tài chính và bảo hiểm) được Thủ tướng xác định cần ưu tiên triển khai để tạo nền tảng phát triển chính phủ điện tử.

Theo Thanh Niên