VNR: LNTT 6 tháng đạt 135,1 tỷ đồng, tăng 15,5% so với cùng kỳ

VNR: LNTT 6 tháng đạt 135,1 tỷ đồng, tăng 15,5% so với cùng kỳ Trong 6 tháng, VNR đã hoàn thành 57% kế hoạch doanh thu và 55% kế hoạch lợi nhuận năm 2010. 

Tổng CTCP Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam – Vinare (VNR) công bố báo cáo tài chính Q2 và 6 tháng đầu năm 2010.

Doanh thu phí nhận tái bảo hiểm của VNR trong quý 2 đạt 333,6 tỷ đồng, tăng 14,7% so với cùng kỳ.Tuy nhiên, doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm chỉ tăng 9,6%, đạt 142,7 tỷ đồng.
Trừ đi chi phí cho HĐKD bảo hiểm và chi phí quản lý, VNR lỗ thuần 1,65 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm.
Tuy nhiên, lợi nhuận hoạt động tài chính đạt 70,7 tỷ đồng, tăng 25,8% so với Q2/2009. Cộng với 2,8 tỷ đồng lợi nhuận khác, VNR đạt 71,9 tỷ đồng LNTT, tăng 17%.

Lũy kế 6 tháng, tổng thu phí nhận tái bảo hiểm của VNR đạt 633,6 tỷ đồng, tăng 78 tỷ (14%) so với cùng kỳ và bằng 56,6% so với kế hoạch năm là 1.120 tỷ đồng.

Doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 282,3 tỷ đồng, tăng 13,8%. Tuy vậy, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm lại giảm từ 8,3 tỷ xuống 2,7 tỷ đồng.

Hiện tại, lợi nhuận của các công ty bảo hiểm chủ yếu đến từ hoạt động tài chính. Lợi nhuận từ hoạt động bảo hiểm không đáng kể thậm chí nhiều doanh nghiệp lỗ.

Doanh thu hoạt động tài chính đạt 134 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ và bằng 57% so với kế hoạch năm là 235 tỷ đồng.

Lợi nhuận hoạt động tài chính đạt 126,8 tỷ đồng. LNTT đạt 135,1 tỷ đồng, tăng 15,5% so với nửa đầu năm 2009 và bằng 55,1% so với kế hoạch năm là 245 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế đạt 107,2 tỷ đồng, tương ứng với EPS đạt 1.594 đồng.

K.A.L
CafeF

Comments are closed.