vinh an. Nghỉ ốm

Công ty em có một số người nghỉ ốm, hiện em đã làm mẫu 66A gởi lên BHXH, và hẹn em ngày 03/07/2010 lên lấy sổ. Bây giờ có một số người lại nghỉ bệnh nữa. Xin cho em hỏi có phải em làm tiếp mẫu 66A như lúc trước không? còn phần tính luỹ kế thì như thế nào?
Theo qui định của luật BHXH thì một quý mới làm mẫu C66a thanh toán ốm đau với Cơ quan BHXH. Tuy nhiên do Doanh nghiệp có nhiều lao động phát sinh ốm đau nên DN có thể làm mẫu C66a hàng tháng. Trường hợp bạn nêu là bạn muốn làm nhiều mẫu C66a nhiều lần trong tháng là không đúng theo qui định, vì vậy bạn chỉ cần làm 1 lần trong tháng.

BHXH Bình Dương( bhxhbinhduong.gov.vn)

Comments are closed.