Vinare trả cổ tức 16% năm 2007

Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam (Vinare) đã phê duyệt phương án phân phối lợi tức sau thuế năm 2006. Theo đó, mức chia cổ tức của năm 2006 là 13%. Ngoài ra, kế hoạch kinh doanh 2007 theo tờ trình của Ban Giám đốc dự kiến mức doanh thu phí nhận tái bảo hiểm là 790 tỷ đồng, doanh thu đầu tư là 55 tỷ đồng, lợi tức trước thuế là 75 tỷ đồng và dự kiến chi trả cổ tức năm 2007 là 14%.

Cùng với việc phê duyệt kế hoạch kinh doanh, Vinare cũng bổ nhiệm nhân sự mới là ông Lê Hoài Nam giữ chức Phó tổng giám đốc.

Trong năm 2007, Tổng công ty sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống IT, website, tiếp tục triển khai tìm địa điểm đầu tư bất động sản thích hợp kết hợp đầu tư dài hạn; quyết định triển khai xây dựng đề án tái cấu trúc và phát triển vốn điều lệ.

Riêng vấn đề sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Vinare sẽ được chỉnh sửa theo hướng phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2005 và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên biểu quyết thông qua (dự kiến trong tháng 4/2007).

Comments are closed.