Vinare tổ chức họp Đại hội Cổ đông bất thường

vinare.jpgHội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam thông báo về việc tổ chức họp Đại hội Cổ đông bất thường như sau:

1. Thời gian: 8 giờ 30 phút Thứ Hai, ngày 28/01/2008.

2. Địa điểm: Khách sạn Nikko Hà Nội, 84 Trần Nhân Tông, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.

3. Nội dung chính:

– Báo cáo kết quả phát hành cổ phần tăng vốn 2007.

– Thông qua việc sửa đổi một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động.

– Thông qua thỏa thuận khung về giao dịch của Vinare với các bên có liên quan.

– Bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát.

– Các vấn đề khác (nếu có).

4. Điều kiện tham dự:

– Cổ đông sở hữu cổ phiếu VNR theo danh sách xác nhận đăng ký cuối cùng 03/01/2008 của TTLKCK đều có quyền dự họp.

– Cổ đông không thể đến tham dự được có quyền ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (mẫu Giấy ủy quyền được gởi kèm theo Giấy mời họp).

5. Cổ đông xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội từ ngày 14/01/2008 đến 17 giờ 00 phút ngày 24/01/2008 bằng điện thoại hoặc fax tại:

– Phòng Đầu tư – Tổng Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam .

  Tầng 7 – 141 Lê Duẩn – Hoàn Kiếm – Hà Nội.

  Tel: (84-4) 942 2365 – 942 7859.

  Fax: (84-4) 942 2351 – 942 2730.

6. Cổ đông khi tham dự Đại hội mang theo Giấy mời họp, CMND/Hộ chiếu (bản gốc) và photo CMND/Hộ chiếu của người ủy quyền.

Theo VietStock

Comments are closed.