Vietinbank tham gia thị trường bảo hiểm nhân thọ

altNgày 18/10, t?i Hà N?i, Ngân hàng Th??ng m?i c? ph?n Công th??ng Vi?t Nam (VietinBank) và Công ty B?o hi?m Aviva International (Anh) ?ã chính th?c ra m?t và ??a vào ho?t ??ng Công ty TNHH B?o hi?m Nhân th? VietinBank Aviva.

Liên doanh này có v?n ?i?u l? là 800 t? ??ng, trong ?ó t? l? góp v?n c?a VietinBank là 50%, Aviva International góp 40% và Aviva Ltd góp 10%; th?i gian ho?t ??ng là 50 n?m.

Công ty sẽ thực hiện các hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, gồm: Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ (Bảo hiểm trọn đời, bảo hiểm sinh kỳ, bảo hiểm tử kỳ, bảo hiểm hỗn hợp, bảo hiểm trả tiền định kỳ); bảo hiểm sức khỏe; tái bảo hiểm; đầu tư vốn nhàn rỗi ở Việt Nam…

Chủ tịch Hội đồng quản trị VietinBank Phạm Huy Hùng cho biết, việc thành lập liên doanh VietinBank Aviva góp phần thực hiện thành công mô hình bán lẻ hiện đại đang áp dụng tại VietinBank, gia tăng nguồn vốn huy động, mở rộng danh mục sản phẩm. Qua đó, ngân hàng sẽ cung cấp những dịch vụ tài chính trọn gói, chất lượng cao đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.

Ðại diện cho Tập đoàn Aviva, ông Eric Chang-Giám đốc điều hành khu vực phía Bắc của Aviva cho biết, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ VietinBank Aviva ra đời trên cơ sở tận dụng và phát huy được lợi thế mạnh năng lực chuyên môn về bảo hiểm của Aviva và tên thương hiệu hùng mạnh của VietinBank, đáp ứng nhu cầu lập kế hoạch tài chính và chăm sóc khách hàng.

Trước đó, VietinBank đã tham gia thị trường bảo hiểm nhưng là bảo hiểm phi nhân thọ bằng việc thành lập Công ty TNHH một thành viên bảo hiểm.

(Theo Thuongmai.vn)

Comments are closed.