Vietcombank mở rộng dịch vụ trên VCB-IB@NKING

(NDHMoney) Nh?m ?áp ?ng nhu c?u c?a khách hàng ??i v?i d?ch v? tài chính trên kênh internet banking c?a Vietcombank, Ngân hàng TMCP Ngo?i th??ng Vi?t Nam chính th?c tri?n khai d?ch v? v?i Công ty TNHH B?o hi?m nhân th? Hàn Qu?c (Korea Life).V?i ký k?t này, khách hàng mua b?o hi?m c?a Koreal Life và có ??ng ký d?ch v? internet banking c?a Vietcombank có th? thanh toán phí b?o hi?m ??nh k?, phí ?óng t? ??ng và t?m ?ng cho Korea Life m?t cách an toàn, nhanh chóng và hoàn toàn mi?n phí ch? v?i m?t vài thao tác c? b?n trên VCB – iB@nking c?a Vietcombank.

Cho tới nay, khách hàng đã đăng ký VCB-iB@nking có thể sử dụng dịch vụ tài chính để thanh toán tiền lãi vay, gốc vay, chuyển tiền đầu tư chứng khoán, đóng phí bảo hiểm, phí sử dụng dịch vụ hoặc các nội dung thanh toán khác cho nhiều đơn vị hợp tác với Vietcombank như Tài chính Prudential,  Bảo hiểm nhân thọ Prudential, Bảo hiểm nhân thọ AIA Việt Nam, Bảo hiểm nhân thọ Hàn Quốc (Korea Life), Công ty Chứng khoán Ngân hàng Ngoại Thương (VCBS), Chứng khoán Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam (Agriseco), Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC) và Chứng khoán Tân Việt (TVSI).

NDHMoney
ndhmoney.vn

Comments are closed.