VIB được bổ sung hoạt động đại lý bảo hiểm

Ngày 25/8/2014, Thống đốc NHNN đã ban hành Quyết định về việc Bổ sung Giấy phép hoạt động của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB).

Theo đó, Thống đốc NHNN đã quyết định bổ sung hoạt động “Đại lý bảo hiểm” vào nội dung hoạt động ghi tại điểm 8 Giấy phép hoạt động số 0060/NH-GP ngày 25/01/1996 của Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam có trách nhiệm triển khai hoạt động đại lý bảo hiểm theo quy định của NHNN và quy định của pháp luật có liên quan; Thực hiện các thủ tục quy định tại Khoản 4 Điều 29 Luật Các tổ chức tín dụng đối với nội dung hoạt động được bổ sung nêu trên.

Đồng thời, Thống đốc NHNN giao Giám đốc NHNN chi nhánh thành phố Hà Nội có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam thực hiện nội dung này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Giấy phép hoạt động số 0060/NH-GP ngày 25/01/1996 của Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam.

Theo (Thời Báo Ngân Hàng)

{fcomment}

Comments are closed.