Đấu giá 10 triệu cổ phiếu PVI vào cuối tháng 6

T?ng công ty C? ph?n B?o hi?m D?u khí (PVI) s? chào bán ra công chúng 10 tri?u c? phi?u thông qua ??u giá t?i Trung tâm Giao d?ch Ch?ng khoán Hà N?i vào ngày 26/6/2007.

?ây là ??t bán ??u giá l?n th? hai c?a PVI ra th? tr??ng ch?ng khoán Vi?t Nam, ti?p sau l?n bán ??u giá l?n ??u ?? th?c hi?n c? ph?n hóa vào tháng 11/2006.


Giá khởi điểm dự kiến cho đợt chào bán lần này là 50.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian cung cấp thông tin về đợt đấu giá, nộp đơn và tiền đặt cọc: từ 8h30 ngày 08/6/2007 đến 15h00 ngày 19/6/2007.

Được biết, đợt chào bán 10 triệu cổ phiếu vào tháng 6 này nằm trong kế hoạch phát hành thêm 35,135 triệu cổ phiếu để tăng vốn đợt 1/2007 của PVI (từ 500 tỷ đồng lên 851,35 tỷ đồng.

Trong tổng số phát hành thêm đó, 24.864.950 cổ phiếu sẽ dành phát hành cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1, tức là mỗi cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu được mua 1 cổ phiếu mới, 270.100 cổ phiếu dành bán cho cán bộ công nhân viên theo tỷ lệ 1:1, sở hữu 1 cổ phiếu được mua thêm 1 cổ phiếu mới.

Giá phát hành cho cổ đông hiện hữu và cán bộ công nhân viên là giá ưu đãi 10.000 đồng/cổ phiếu.

 

L.Hương

 

Comments are closed.