Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 10%

Sáng 5/11/2010, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương phối hợp với Ủy ban Dân tộc tổ chức hội thảo về một số giải pháp xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách dân tộc xóa đói giảm nghèo ở vùng dân tộc và miền núi trong giai đoạn tới.

Tại hội thảo, một số đại biểu cho rằng, để đẩy nhanh công tác xóa đói giảm nghèo nói chung và các vùng dân tộc miền núi nói riêng, không thể chỉ dựa vào một chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, mà phải bằng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Đồng thời, cần phát huy được sức mạnh cộng đồng, vai trò vươn lên của chính người nghèo. Cần có chủ trương, nội dung chương trình và biện pháp thực hiện một cách khoa học, thiết thực phù hợp với từng địa phương, vùng, miền.

Theo thống kê, tỷ lệ hộ nghèo cả nước đã giảm nhanh, từ 22% năm 2005 xuống còn dưới 10% năm 2010, bình quân mỗi năm giảm 2-3%. Tuy nhiên, cả nước vẫn còn 62 huyện có tỷ lệ hộ nghèo trên 50%, trong đó 90% là đồng bào dân tộc thiểu số và thành quả giảm nghèo vẫn ở trong tình trạng bấp bênh. Thời gian qua, công tác dân vận trong vùng dân tộc thiểu số và công tác dân tộc có mối quan hệ mật thiết với nhau và có vai trò quan trọng với chương trình xóa đói giảm nghèo.

Ông Nguyễn Trọng Cố, Phó Vụ trưởng Vụ Dân tộc cho rằng, để tăng cường hiệu quả của sự phối hợp giữa công tác dân vận và công tác dân tộc trong tình hình mới, chúng ta cần phải tăng cường sự phối hợp trong công tác nghiên cứu về dân tộc và chính sách dân tộc, tích cực chủ động trong việc trao đổi thông tin. Tiếp tục phối hợp trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác dân tộc ở trung ương và địa phương. Xây dựng phương án phối hợp để kịp thời tham mưu cho cho Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành giải quyết có hiệu quả những vấn đề phức tạp, vấn đề mới nảy sinh ở các vùng dân tộc thiểu số.

Hồng Phượng 

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

www.molisa.gov.vn

Comments are closed.