Truy tăng cho nhân viên

ttnl78@yahoo.com.Do công ty em tr??c ?ây ch?a có ng??i chuyên trách v? BHXH nên ?ã ??ng ký tham gia BHXH cho nhân viên b? tr?. C? th? là công ty em có nhân viên. C? th? là công ty em có nhân viên ký H?L? t? tháng 9/2007 nh?ng mãi ??n tháng 4/2008 nhân viên m?i ???c tham gia BHXH. Th?i gian tham gia tr? h?n 6 tháng. Và theo em bi?t BHXH Binh Duong quy ??nh không ???c truy t?ng t? tháng 4/2011, nh?ng vì công ty em m?i có nhân viên nhân s? m?i ?ang trích l?c l?i h? s? và phát hi?n th?i gian tham gia tr? quá nhi?u và ?i?u này s? thi?t thòi cho ng??i lao ??ng (kho?ng 15 nhân viên).

Vậy cơ quan BHXH có cách nào để tư vấn và xem xét cho công ty truy tăng bù lại cho nhân viên hay không? Xin cảm ơn

Hiện BHXH Bình Dương cũng xem xét rất chặt chẽ việc truy thu vì thời gian qua ngoài những lý do khách quan như sai sót, làm thiếu thì cũng có trường hợp đơn vị không quan tâm quyền lợi NLĐ. Tham gia BHXH là việc giải quyết hàng loạt các chế độ cho NLĐ, việc truy thu sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của họ, theo như bạn đã trình bày thì công ty có thể làm công văn nêu rõ lý do sai sót vì thời gian đã quá lâu để chúng tôi xem xét mong đơn vị làm sớm việc này với cơ quan BHXH Bình Dương.

www.bhxhbinhduong.gov.vn

Comments are closed.