Trương Thị Thanh Hậu. Mức hưởng bảo hiểm y tế (BHYT)

Nghị định 62/2009/NĐ-CP ban hành ngày 27/7/2009 tại chương II điều 7 khỏan 3 và Thông tư 09/2009 ban hành ngày 14/8/2009 chuơng III,điều 9 quy định: bảo hiểm y tế(BHYT) thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng theo quy định tại Điều 21 Luật NHYT như sau:1. 70% chi phí tại cơ sở Khám chữa bệnh(KCB) đạt chuẩn hạng III và không vượt quá 40 tháng lương tố thiểu cho mỗi lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật,và chi phí lớn;2. 50% chi phí tại cơ sở KCB đạt chuẩn hạng II và không vượt quá 40tháng lương tối thiều cho mỗi lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật, và chi phí lớn;3. 30% chi phí tại cơ sở KCB đạt chuẩn hạng II,Hạng Đặc biệt và không vượt quá 40tháng lương tối thiểu cho mỗi lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật, và chi phí lớn;và NLĐ tự thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh với cơ sở y tế , sau đó mang chứng từ đến BHXH để thanh toán. Câu hỏi đặt ra: Bệnh viện nào được xem là tiêu chuẩn hạng I, II, III? Việc thanh toán là do người lao động tự đi liên hệ với BHXH để thanh toán hay là công ty sẽ đại diện làm theo NLĐ? Thủ tục thanh toán như thế nào?
1.Tiêu chuẩn xếp hạng BV do Bộ y tế quy định tại Thông tư số 23/2005/TT-BYT ngày 25/8/2005
– Tại tỉnh Bình Dương

www.bhxhbinhduong.gov.vn

Comments are closed.