Triển khai bảo hiểm xã hội tự nguyện trong toàn thành phố

bhxh1.jpgT? ngày mai (1-7-2008) B?o hi?m xã h?i (BHXH) TP.HCM s? tri?n khai BHXH t? nguy?n trong toàn 24 qu?n huy?n. Ch??ng trình ?óng BHXH t? nguy?n nh?m ?? h??ng l??ng h?u trí lúc v? già và m?i công dân ??u có th? t? nguy?n tham gia.

Theo đó, đóng BHXH tự nguyện ở độ tuổi từ 15-55 tuổi đối với nữ và 60 đối với nam. Cách thức đóng BHXH tự nguyện là đóng hàng tháng hoặc 3 tháng hoặc 6 tháng một lần với mức thu mỗi tháng là 16%/ mức thu nhập tự chọn từ mức lương tối thiểu đến 20 lần mức lương tối thiểu. Và đối với những trường hợp có yêu cầu tham gia BHXH tự nguyện từ tháng 1-2008 sẽ truy đóng.

Mai Đình (Boa Giáo dục TP HCM)

Comments are closed.