traitimdaiduong84. Hỏi về chế độ thai sản

Tôi tham gia ?óng b?o hi?m xã h?i ???c g?n 2 n?m, tháng 7 n?m 2009 tôi ngh? ?óng b?o hi?m. Bây gi? tôi ?ang mang thai tháng th? 5 v?y khi tôi ngh? sinh con tôi có ???c h??ng ch? ?? thai s?n c?a BHXH không?
Bạn đã nghĩ đóng BHXH từ tháng 7/2009 và bây giờ là thời điểm tháng 12/2009 bạn lại mang thai ở tháng thứ 5 thì bạn không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản vì không đủ thời gian 6 tháng tham gia BHXH trong vòng 12 tháng trước khi sinh con

bhxhbinhduong.gov.vn

Comments are closed.