Tập đoàn Bảo Việt xin niêm yết 573.026.605 cổ phiếu trên HOSE

tapdoanbv_resize.jpgS? giao d?ch ch?ng khoán Tp.HCM thông báo, ngày 25/5/2009 S? ?ã nh?n ???c h? s? ??ng ký niêm y?t l?n ??u c?a T?p ?oàn B?o Vi?t.

Theo đó, Tập đoàn Bảo Việt (Bảo Việt Holdings) có vốn điều lệ là 5.730.266.050.000 đồng (trong đó Nhà nước nắm 77,54% vốn điều lệ, nhà đầu tư chiến lược nước ngoài nắm 10%) đã xin niêm yết 573.026.605 cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng. Tổ chức tư vấn niêm yết cho Tập đoàn Bảo Việt là Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.

Tập đoàn Bảo Việt có trụ sở chính tại Số 8 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Bảo Việt là một Tập đoàn Tài chính – Bảo hiểm kinh doanh đa ngành, với ngành nghề chính là kinh doanh bảo hiểm, Tập đoàn Tài chính – Bảo hiểm Bảo Việt có công ty mẹ – “Tập đoàn Bảo Việt” và các công ty con như Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt, Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ, Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC), Công ty Liên doanh Bảo hiểm Quốc tế Việt Nam (VIA), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bảo Việt…

Được biết, Bảo Việt đã thiết lập quan hệ với nhiều công ty tái bảo hiểm và môi giới tái bảo hiểm hàng đầu trên thế giới như Munich Re, Swiss Re, CCR, Hannover RE, AON, Athur Gallagher, Marsh…

Theo báo cáo kết quả kinh doanh năm tài chính 2008, Tập đoàn đã đạt 1.099,509 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận trước thuế đạt 774,089 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 678,387 tỷ đồng, tỷ suất LNST/Vốn điều lệ là 11,84%.

Kế hoạch năm 2009, Tập đoàn đề ra các mục tiêu như doanh thu đạt 641 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 526 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 507 tỷ đồng và tỷ suất LNST/Vốn điều lệ là 8,86%.

Theo ATP VietNam

 

Comments are closed.