TP HCM: Bổ sung gần 10 tỷ đồng cho bảo hiểm thất nghiệp

Giadinh.net – Phó Ch? t?ch UBND TPHCM Nguy?n Th? H?ng v?a ký quy?t ??nh s? 5941 v? b? sung d? toán chi ngân sách ?? th?c hi?n ch? ?? ?óng b?o hi?m th?t nghi?p n?m 2009.

Theo đó, UBND TP sẽ giao bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách để chi đóng bảo hiểm thất nghiệp năm 2009 là gần 9,8 tỷ đồng. Trong đó bổ sung cho các đơn vị sở, ban, ngành thành phố hơn 3 tỷ đồng, số còn lại bổ sung ngân sách các quận – huyện. Các đơn vị sau khi nhận được chỉ tiêu bổ sung dự toán chi ngân sách để đóng bảo hiểm thất nghiệp năm 2009 sẽ phải cân đối điều chỉnh lại dự toán chi ngân sách năm 2009, đảm bảo thực hiện chế độ đóng bảo hiểm thất nghiệp theo đúng quy định. 
 
T.An

Comments are closed.