TP. Hồ Chí Minh: tai nạn lao động tăng gấp 3 lần so cùng kỳ năm 2008

tai_nan_lao_dong_hcm_resize.jpgTheo th?ng kê c?a S? Lao ??ng Th??ng binh – Xã h?i TP. H? Chí Minh, t? ??u n?m ??n nay, trên ??a bàn thành ph? ?ã x?y ra 20 v? tai n?n lao ??ng làm ch?t 20 ng??i và b? th??ng 2 ng??i, t?ng g?p 3 l?n so v?i cùng k? n?m tr??c.

Trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, trung bình  3 ngày lại xảy ra 1 vụ tai nạn lao động gây chết người. Trong đó các vụ chết người liên quan đến điện tăng gấp 10 lần so với trước, chiếm tỷ lệ trên 55% tổng số tai nạn. Nghề xây dựng cũng là nghề có số vụ tai nạn lao động cao, chiếm khoảng 60% trong tổng số vụ tai nạn lao động của thành phố.

Theo Báo Điện Tử Đảng Cộng Sản Việt Nam

Comments are closed.