Tổng quan thị trường Bảo hiểm Việt Nam quý II năm 2013

I-     THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ

Trong qúy 2 năm 2013, thị trường bảo hiểm phi nhân thọ đạt doanh thu 12.211 tỉ đồng tăng 6,07% so với cùng kỳ năm ngoái, nhận tái bảo hiểm từ nước ngoài 523 tỉ đồng, tái bảo hiểm ra nước ngoài 2.896 tỉ đồng, bồi thường 5.084 tỉ đồng. Trong quý 2 năm 2013 có nghiệp vụ bảo hiểm nông nghiệp tăng 142,88%, bảo hiểm sức khỏe tăng 26,50%, còn lại các nghiệp vụ khác đều giảm hoặc tăng ít ví dụ như bảo hiểm hàng hóa vận chuyển tăng 13,28%, bảo hiểm gián đoạn kinh doanh tăng 9,22%, bảo hiểm xe cơ giới tăng 9,96%, bảo hiểm hàng không giảm 40%.

Dẫn đầu là nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới đạt doanh thu 3.484 tỉ đồng, bảo hiểm tài sản thiệt hại 2.935 tỉ đồng, bảo hiểm sức khỏe và tai nạn con người 2.063 tỉ đồng, bảo hiểm thân tàu và TNDS chủ tàu 1.037 tỉ đồng.

Dẫn đầu doanh thu khai thác bảo hiểm gốc là  Bảo hiểm PVI 2.930 tỉ đồng, Bảo Việt 2.572 tỉ đồng, Bảo Minh 1.138 tỉ đồng, PJICO 986 tỉ đồng, PTI 688 tỉ đồng.

Các doanh nghiệp tăng trưởng doanh thu cao là Phú Hưng 112,45%, Bảo Long 73,64%, Cathay 61,59%, AIG 59,40%, MIC 52,03%.

Bồi thường bảo hiểm gốc toàn thị trường 5.084 tỉ đồng, dự phòng bồi thường 2.865 tỉ đồng, tỉ lệ bồi thường 65%.

1.  Bảo hiểm xe cơ giới

Bảo hiểm xe cơ giới đạt doanh thu 3.484 tỉ đồng tăng trưởng 9.96%, đã bồi thường 1.490 tỉ đồng, dự phòng bồi thường 793 tỉ đồng, tỉ lệ bồi thường 65%. Dẫn đầu doanh thu là Bảo Việt 855 tỉ đồng, PJICO 531 tỉ đồng, PTI 403 tỉ đồng, Bảo Minh 316 tỉ đồng, , Bảo hiểm PVI 291 tỉ đồng. Tỉ lệ bồi thường có rủi ro cao là Groupama 800%, Liberty 70%, AAA 71%, AIG 61%.

Bảo hiểm bắt buộc TNDS chủ xe cơ giới đạt doanh thu 882 tỉ đồng, bồi thường 216 tỉ đồng, tỉ lệ bồi thường 25%. Dẫn đầu doanh thu là Bảo Việt 204 tỉ đồng, PTI 170 tỉ đồng, Bảo Minh 109 tỉ đồng, Bảo hiểm PVI 83 tỉ đồng. Các doanh nghiệp có tỉ lệ bồi thường cao là Groupama 886%, MSIG 56%, Baoviet Tokio Marine 54%, UIC 51%.

2.  Bảo hiểm tài sản thiệt hại

Bảo hiểm tài sản thiệt hại đạt doanh thu 2.935 tỉ đồng tăng 8.8% so với cùng kỳ trong đó tái bảo hiểm trong nước 1.223 tỉ đồng, tái bảo hiểm nước ngoài 1.245 tỉ đồng, đã bồi thường 435 tỉ đồng, dự phòng bồi thường 684 tỉ đồng, tỉ lệ bồi thường 38%. Các doanh nghiệp doanh thu cao là  Bảo hiểm PVI 1.692 tỉ đồng, Samsung Vina 257 tỉ đồng, Bảo Việt 218 tỉ đồng, BIC 101 tỉ đồng.

Tình trạng nợ đọng phí vẫn diễn ra nhiều, các doanh nghiệp bảo hiểm cần khắc phục. Năm 2013 thực hiện Thông tư 125 không cho nợ phí bảo hiểm.

3. Bảo hiểm sức khỏe và tai nạn con người

Bảo hiểm sức khỏe và tai nạn con người đạt doanh thu 2.063 tỉ đồng, tăng trưởng 26,50 %. Dẫn đầu doanh thu là Bảo Việt 736 tỉ đồng, Bảo hiểm PVI 278 tỉ đồng, Bảo Minh 272 tỉ đồng, PTI 107 tỉ đồng, PJICO 70 tỉ đồng. Số tiền đã giải quyết bồi thường 940 tỉ đồng, dự phòng bồi thường 224 tỉ đồng, tỉ lệ bồi thường 56%. Các doanh nghiệp có tỉ lệ bồi thường cao là PTI 83%, PJICO 68%, Toàn Cầu 70%, SVIC 66%, Bảo Việt 61%. Nhiều doanh nghiệp đã chú trọng phát triển sản phẩm bảo hiểm mới có quyền lợi về chăm sóc y tế, thương tật, tử vong cao hơn hấp dẫn với đối tượng khách hàng có thu cao.

4.  Bảo hiểm thân tàu và TNDS chủ tàu

Bảo hiểm thân tàu và TNDS chủ tàu đạt doanh thu 1.037 tỉ đồng, giảm 3,15%, trong đó tái bảo hiểm trong nước 290 tỉ đồng, tái bảo hiểm nước ngoài 369 tỉ đồng. Các doanh nghiệp bảo hiểm dẫn đầu về doanh thu gồm Bảo hiểm PVI 415 tỉ đồng, Bảo Việt 246 tỉ đồng, PJICO 107 tỉ đồng. Số tiền đã bồi thường toàn nghiệp vụ 1.251 tỉ đồng, dự phòng bồi thường 513 tỉ đồng, tỉ lệ bồi thường 170%. Các doanh nghiệp có tỉ lệ bồi thường cao là ABIC 6.448%,  MSIG 323%, Baoviet Tokio Marine 320%, Bảo Minh 107%, Bảo Việt 91%, PVI 61%.

5.  Bảo hiểm cháy nổ và mọi rủi ro tài sản

Bảo hiểm cháy nổ và mọi rủi ro tài sản đạt doanh thu 855 tỉ đồng, giảm 26,36% so với cùng kỳ năm trước. Dẫn đầu doanh thu gồm Bảo Minh 162 tỉ đồng, Bảo Việt 125 tỉ đồng, PJICO 79 tỉ đồng, UIC 66 tỉ đồng. Số tiền đã giải quyết bồi thường 361 tỉ đồng, dự phòng bồi thường 314 tỉ đồng, tỉ lệ bồi thường 78%, các doanh nghiệp có tỉ lệ bồi thường cao gồm: AAA 131%, Fubon 107%, Samsung Vina 96%, Bảo Minh 87%, BIC 83%.

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc đạt doanh thu 417 tỉ đồng, dẫn đầu là Bảo Minh 87 tỉ đồng, Bảo Việt 65 tỉ đồng, MSIG 44 tỉ đồng, UIC 36 tỉ đồng, Fubon 31 tỉ đồng. Bồi thường toàn thị trường 86 tỉ đồng, tỉ lệ bồi thường 21%.

Vinare đã đưa ra mức khống chế mức khấu trừ đối với nhóm rủi ro Cat 3 và Cat 4 để làm lành mạnh hóa thị trường, đề nghị các doanh nghiệp thực hiện;

6.    Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển

Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển đạt doanh thu 1.037 tỉ đồng, tăng 13,28% chứng tỏ xuất nhập khẩu hàng hóa đang trên đà khôi phục và phát triển, tái bảo hiểm trong nước đạt 160 tỉ đồng, tái bảo hiểm ra nước ngoài 328 tỉ đồng. Các DNBH có doanh thu cao gồm Samsung Vina 294 tỉ đồng, Bảo Việt 166 tỉ đồng, PJICO 106 tỉ đồng, PVI 93 tỉ đồng, Bảo Minh 62 tỉ đồng. Đã giải quyết bồi thường 213 tỉ đồng, dự phòng bồi thường 192 tỉ đồng, tỉ lệ bồi thường 39%. Các doanh nghiệp có tỉ lệ bồi thường cao gồm ABI 392%, Bảo Việt 42%, Cathay 46%, ACE 46%.

7.   Các sản phẩm bảo hiểm khác

Bảo hiểm hàng không đạt doanh thu 286 tỉ đồng, giảm 40,18%, đã bồi thường 61 tỉ đồng, dự phòng bồi thường 27 tỉ đồng, tỉ lệ bồi thường 30%.

Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh đạt doanh thu 54 tỉ đồng, tăng 9,22%, đã bồi thường 3 tỉ đồng, dự phòng bồi thường 9 tỉ đồng, tỉ lệ bồi thường 22%.

Bảo hiểm trách nhiệm chung đạt doanh thu 313 tỉ đồng, tăng 20,39%, đã bồi thường 15 tỉ đồng, dự phòng bồi thường 96 tỉ đồng, tỉ lệ bồi thường 35%.

Bảo hiểm nông nghiệp đạt doanh thu 108 tỉ đồng, tăng 142,88%, đã bồi thường 309 tỉ đồng, dự phòng bồi thường 7 tỉ đồng, tỉ lệ bồi thường 229%

Nhìn chung, thị trường bảo hiểm phi nhân thọ vẫn tiếp tục cạnh tranh gay gắt. Cạnh tranh bằng hạ phí mở rộng điều khoản điều kiện bảo hiểm để giành giật khách không tương xứng với rủi ro chấp nhận bảo hiểm đã làm cho nhiều DNBH nhiều năm liên tục thua lỗ về kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm.

II-   THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM NHÂN THỌ

1. Số lượng hợp đồng bảo hiểm:

Số lượng hợp đồng khai thác mới trong 6 tháng đầu năm 2013 đạt 580.525 hợp đồng (sản phẩm chính), tăng 36% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó, Prevoir khai thác được 181.414 hợp đồng, Prudential là 157.339 hợp đồng và Bảo Việt Nhân thọ là 100.947 hợp đồng.

Số lượng hợp đồng khôi phục hiệu lực (sản phẩm chính) trong 6 tháng đầu năm là 41.019 hợp đồng, giảm 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Các doanh nghiệp có số lượng hợp đồng khôi phục cao là Prudential: 33.173 hợp đồng, Manulife 2.801 hợp đồng và Bảo Việt Nhân thọ 1.910 hợp đồng.

Số lượng hợp đồng hết hiệu lực trong kỳ là 456.297 hợp đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước. Các doanh nghiệp có số hợp đồng hết hiệu lực nhiều trên thị trường là Prudential với 141.206 hợp đồng, Prevoir là 121.269 hợp đồng và Bảo Việt Nhân thọ là 79.449 hợp đồng.

Tổng số lượng hợp đồng có hiệu lực cuối kỳ là 4.929.352 hợp đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Các doanh nghiệp có số lượng hợp đồng có hiệu lực lớn là Prudential 2.066.163 hợp đồng, Bảo Việt Nhân thọ là 1.298.773 hợp đồng, Manulife là 403.158 hợp đồng.

Cơ cấu số lượng hợp đồng theo loại sản phẩm như sau: sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp chiếm 62,1%; sản phẩm bảo hiểm tử kỳ chiếm 18,6%, sản phẩm bảo hiểm đầu tư chiếm 17,8%; sản phẩm bảo hiểm trọn đời, sinh kỳ và trả tiền định kỳ chiếm 1,5%.

2. Số tiền bảo hiểm:

Tổng mức trách nhiệm mà các DNBH Nhân thọ đang nắm giữ là 626 nghìn tỉ đồng tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái trong đó mức trách nhiệm của các sản phẩm chính đạt 454 nghìn tỉ đồng tăng 21%, mức trách nhiệm của các sản phẩm phụ đạt 173 nghìn tỉ đồng tăng 25%.

Các doanh nghiệp có tổng mức trách nhiệm cao trên thị trường bảo hiểm là: Prudential 167 ngàn tỉ, Dai-ichi life là 109 ngàn tỉ và Bảo Việt Nhân thọ là 100 ngàn tỉ đồng.

3. Phí bảo hiểm:

Phí bảo hiểm định kỳ năm đầu trong 6 tháng đầu năm 2013 đạt 2.927 tỉ đồng tăng 32,2% so với cùng kỳ năm trước, phí bảo hiểm đóng một lần là 56 tỉ đồng tăng 79%. Tổng phí khai thác mới trong 6 tháng đầu năm đạt 2.983 tỉ đồng tăng 33% so với cùng kỳ năm trước. Dẫn đầu về phí bảo hiểm khai thác mới là Prudential với 746 tỉ đồng, Bảo Việt Nhân thọ là 711 tỉ đồng và Manulife là 377 tỉ đồng.

Tổng phí bảo hiểm toàn thị trường là 9.909 tỉ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước. Các doanh nghiệp có thị phần lớn trên thị trường là: Prudential với 3.344 tỉ đồng chiếm 33,75% thị phần, Bảo Việt Nhân thọ với 2.900 tỉ đồng chiếm 29,27% thị phần, Manulife với 1.179 tỉ đồng, chiếm 11,9% thị phần.

Các sản phẩm chiếm doanh thu phí cao bao gồm sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp chiếm 62,2% (6.165 tỉ đồng), sản phẩm bảo hiểm đầu tư chiếm 22,9% (2.273 tỉ đồng) và sản phẩm phụ chiến 9,9% (980 tỉ đồng).

4.  Trả tiền bảo hiểm:

Trong 6 tháng đầu năm 2013, tổng số chi trả quyền lợi bảo hiểm đạt 4.083 tỉ đồng

Tổng số trả tiền bảo hiểm là 2.601 tỉ đồng, giảm 1%, trong đó Bảo Việt với 1.170 tỉ đồng, Prudential với 849 tỉ đồng và Manulife với 220 tỉ đồng.

Tổng số trả giá trị hoàn lại là 852 tỉ đồng, Prudential là doanh nghiệp có giá trị hoàn lại cao nhất thị trường với 232 tỉ đồng, tiếp theo là Bảo Việt Nhân thọ với 220 tỉ đồng và Prevoir với 133 tỉ đồng.

Tổng số lãi chia cho người thụ hưởng là 630 tỉ đồng, trong đó, Prudential trả 349 tỉ đồng, Bảo Việt Nhân thọ trả 141 tỉ đồng và Manulife trả 119 tỉ đồng.

5. Số lượng đại lý bảo hiểm.

Tính đến hết tháng 6 tháng năm 2013, tổng số lượng đại lý có mặt trên thị trường là 232.024 người tăng 5,9% so với cùng kỳ năm trước. Các doanh nghiệp có số lượng đại lý cao nhất là Prudential 127.863 người, Bảo Việt Nhân thọ là 33.092 người và Dai-ichi life 16.430 người.

Số lượng đại lý mới tuyển dụng trong 6 tháng đầu năm 2013 là 57.727 người giảm 19.7% so với cùng kỳ năm ngoái, các doanh nghiệp bảo hiểm có số lượng đại lý mới tuyển dụng nhiều nhất thị trường theo thứ tự là: Prudential (17.801 đại lý), Bảo Việt Nhân thọ (10.087 đại lý) và AIA (7.542 đại lý).

Nguồn (Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam)

{fcomment}

Comments are closed.