Tổng quan thị trường Bảo hiểm Việt Nam Quý I năm 2013

I-  TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI

Tình hình kinh tế xã hội trong 3 tháng đầu năm 2013 có nhiều tín hiệu đáng mừng. Qua 3 tháng dù còn nhiều khó khăn, tăng trưởng GDP đã cao hơn so với cùng kỳ năm trước, 4,89% so với 4,75%, trong đó: khu vực nông nghiệp tăng 2,24%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 4,93%; khu vực dịch vụ tăng 5,65%.

Tuy mức tăng cao hơn không nhiều nhưng lạm phát đã được kiềm chế, quý I/2013 Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) thấp hơn so với cùng kỳ. Cụ thể, CPI tháng 3/2013 giảm 0,19% so với tháng trước, đây là mức tăng thấp nhất so với cùng kỳ 4 năm qua.

Tín hiệu đáng mừng nữa là xuất khẩu tiếp tục tăng cao, quý I/2013 ước đạt 29,69 tỷ USD, tăng 19,7% so với cùng kỳ năm 2012.

Đáng chú ý là khu vực kinh tế trong nước, từ chỗ chỉ tăng 3,1% trong cả năm 2012, sang quý I/2013 đã tăng 10,1%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) ước tăng 25,6%. Kim ngạch nhập khẩu quý I/2013 ước đạt 29,2 tỷ USD, tăng 17%. Xuất siêu quý I/2013 đạt khoảng 481 triệu USD, góp phần cải thiện cán cân thanh toán quốc tế và dự trữ ngoại hối của Nhà nước.

Điều đáng nói, qua báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và một số địa phương lớn như TP. Hồ Chí Minh, 13.000 DN năm ngoái phải dừng hoạt động do khó khăn thì năm nay qua theo dõi việc nộp thuế thì trên 60% (7.650 DN) đã quay trở lại hoạt động. Tuy nhiên, số lượng DN đăng ký mới tăng không nhiều, số lượng DN mới lâm vào khó khăn, đình trệ sản xuất còn lớn đòi hỏi những nỗ lực lớn hơn nữa.

Vốn FDI đăng ký và thực hiện trong quý I/2013 tăng so với cùng kỳ năm trước. Trong đó vốn đăng ký ước đạt trên 6 tỷ USD, tăng 63,6%; vốn thực hiện ước đạt 2,7 tỷ USD tăng 7,1%; giải ngân vốn ODA đạt khá. Tiến trình tái cơ cấu đầu tư công đã được triển khai ngày từ đầu năm 2013 và đã đạt được những kết quả bước đầu tích cực.

II-   THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ

Trong qúy 1 năm 2013, thị trường bảo hiểm phi nhân thọ đạt doanh thu 5.887 tỉ đồng giảm 5.06% so với cùng kỳ năm ngoái, nhận tái bảo hiểm từ nước ngoài 173 tỉ đồng, tái bảo hiểm ra nước ngoài 1.290 tỉ đồng. Bồi thường 2.096 tỉ đồng, tỉ lệ bồi thường 35,61%. Trong quý 1 năm 2013 chỉ có nghiệp vụ bảo hiểm nông nghiệp tăng 193%, bảo hiểm cháy nổ tăng 56%, còn lại các nghiệp vụ khác đều giảm hoặc tăng ít ví dụ như bảo hiểm sức khỏe và tai nạn con người tăng 17%, bảo hiểm trách nhiệm chung 38%, bảo hiểm hàng không giảm 56%, bảo hiểm tín dụng và rủi ro tài chính giảm 23%.

Dẫn đầu là nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới đạt doanh thu 1.811 tỉ đồng, bảo hiểm tài sản thiệt hại 1.162 tỉ đồng, bảo hiểm sức khỏe và tai nạn con người 1.007 tỉ đồng, bảo hiểm thân tàu và TNDS chủ tàu 596 tỉ đồng, bảo hiểm hàng hóa vận chuyển 508 tỉ đồng.

Dẫn đầu doanh thu khai thác bảo hiểm gốc là Bảo Việt 1.316 tỉ đồng, PVI 1.280 tỉ đồng, Bảo Minh 600 tỉ đồng, PJICO 479 tỉ đồng, PTI 363 tỉ đồng.

Các doanh nghiệp tăng trưởng doanh thu cao là Phú Hưng 186%, AIG 96%, Bảo Long 75%, Cathay 57%, MIC 52%.

Bồi thường bảo hiểm gốc toàn thị trường 2.096 tỉ đồng, dự phòng bồi thường 2.956 tỉ đồng, tỉ lệ bồi thường 85%, rủi ro cao là bảo hiểm nông nghiệp 437%, bảo hiểm sức khỏe và tai nạn con người 44%, bảo hiểm hàng không 44%, bảo hiểm thân tàu và TNDS chủ tàu 43%. Các doanh nghiệp có tỉ lệ bồi thường cao là Liberty 65%, Bảo Việt 57%, AAA 56%, Baoviet Tokio Marine 48%, Toàn cầu 47%.

1.  Bảo hiểm xe cơ giới

Bảo hiểm xe cơ giới đạt doanh thu 1.811 tỉ đồng tăng trưởng 8%, đã bồi thường 714 tỉ đồng, dự phòng bồi thường 765 tỉ đồng, tỉ lệ bồi thường 81%. Dẫn đầu doanh thu là Bảo Việt 457 tỉ đồng, PJICO 274 tỉ đồng, PTI 210 tỉ đồng, Bảo Minh 184 tỉ đồng, PVI 155 tỉ đồng. Tỉ lệ bồi thường có rủi ro cao là Groupama 1.777%, Liberty 70%, AAA 71%, AIG 61%, Cathay 54%, Bảo Ngân 51%.

Bảo hiểm bắt buộc TNDS chủ xe cơ giới đạt doanh thu 479 tỉ đồng, bồi thường 107 tỉ đồng, tỉ lệ bồi thường 22%. Dẫn đầu doanh thu là PJICO 115 tỉ đồng, Bảo Việt 108 tỉ đồng, Bảo Minh 60 tỉ đồng, PVI 44 tỉ đồng, BIC 29 tỉ đồng. Các doanh nghiệp có tỉ lệ bồi thường cao là Baoviet Tokio Marine 2.658%, Groupama 980%, MSIG 78%.

2.  Bảo hiểm tài sản thiệt hại

Bảo hiểm tài sản thiệt hại đạt doanh thu 1.162 tỉ đồng giảm 26% so với cùng kỳ trong đó tái bảo hiểm trong nước 459 tỉ đồng, tái bảo hiểm nước ngoài 502 tỉ đồng, đã bồi thường 181 tỉ đồng, dự phòng bồi thường 782 tỉ đồng, tỉ lệ bồi thường 82%. Các doanh nghiệp doanh thu cao là PVI 619 tỉ đồng, Bảo Việt 104 tỉ đồng, Samsung Vina 43 tỉ đồng, PTI 41 tỉ đồng.

Tình trạng nợ đọng phí vẫn diễn ra nhiều, các doanh nghiệp bảo hiểm cần khắc phục. Năm 2013 thực hiện Thông tư 125 không cho nợ phí bảo hiểm.

Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam đã dự thảo thỏa thuận hợp tác trong nghiệp vụ bảo hiểm Tài sản và sẽ trình tại Hội nghị CEO vào tháng tơi.

3. Bảo hiểm sức khỏe và tai nạn con người

Bảo hiểm sức khỏe và tai nạn con người đạt doanh thu 1.007 tỉ đồng, tăng trưởng 17 %. Dẫn đầu doanh thu là Bảo Việt 384 tỉ đồng, PVI 134 tỉ đồng, Bảo Minh 125 tỉ đồng, PTI 68 tỉ đồng. Số tiền đã giải quyết bồi thường 447 tỉ đồng, dự phòng bồi thường 206 tỉ đồng, tỉ lệ bồi thường 64%. Các doanh nghiệp có tỉ lệ bồi thường cao là Toàn Cầu 72%, PTI 69%, PJICO 67%, Liberty 66%, MIC 65%, Groupama 62%, Bảo Việt 54%. Nhiều doanh nghiệp đã chú trọng phát triển sản phẩm bảo hiểm mới có quyền lợi về chăm sóc y tế, thương tật, tử vong cao hơn hấp dẫn với đối tượng khách hàng có thu cao.

 4.  Bảo hiểm thân tàu và TNDS chủ tàu

Bảo hiểm thân tàu và TNDS chủ tàu đạt doanh thu 596 tỉ đồng, giảm 6%, trong đó tái bảo hiểm trong nước 138 tỉ đồng, tái bảo hiểm nước ngoài 174 tỉ đồng. Các doanh nghiệp bảo hiểm dẫn đầu về doanh thu gồm PVI 241 tỉ đồng, Bảo Việt 128 tỉ đồng, Bảo Minh 88 tỉ đồng, PJICO 48 tỉ đồng. Số tiền đã bồi thường toàn nghiệp vụ 257 tỉ đồng, dự phòng bồi thường 587 tỉ đồng, tỉ lệ bồi thường 141%. Các doanh nghiệp có tỉ lệ bồi thường cao là Xuân Thành 104%, PJICO 98%, Bảo Việt 91%, PTI 59%

5.  Bảo hiểm cháy nổ và mọi rủi ro tài sản

Bảo hiểm cháy nổ và mọi rủi ro tài sản đạt doanh thu 424 tỉ đồng, giảm 21 % so với cùng kỳ năm trước. Dẫn đầu doanh thu gồm Bảo Việt 65 tỉ đồng, Bảo Minh 63 tỉ đồng, PJICO 33 tỉ đồng, UIC 30 tỉ đồng. Số tiền đã giải quyết bồi thường 180 tỉ đồng, dự phòng bồi thường 286 tỉ đồng, tỉ lệ bồi thường 109%, các doanh nghiệp có tỉ lệ bồi thường cao gồm: ABIC 430%, AAA 261%, Samsung Vina 195%, Baoviet Tokio Marine 119%, PVI 93%. Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc đạt doanh thu 202 tỉ đồng, dẫn đầu là Bảo Việt 34 tỉ đồng, Bảo Minh 34 tỉ đồng, MSIG 19 tỉ đồng. Bồi thường toàn thị trường 29 tỉ đồng, tỉ lệ bồi thường 15%.

Vinare đã đưa ra mức khống chế mức khấu trừ đối với nhóm rủi ro Cat 3 và Cat 4 để làm lành mạnh hóa thị trường, đề nghị các doanh nghiệp thực hiện;

6.    Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển

Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển đạt doanh thu 508 tỉ đồng, tăng 11,46% chứng tỏ xuất nhập khẩu hàng hóa đang trên đà khôi phục và phát triển, tái bảo hiểm trong nước đạt 80 tỉ đồng, tái bảo hiểm ra nước ngoài 221 tỉ đồng. Các DNBH có doanh thu cao gồm Samsung Vina 166 tỉ đồng, Bảo Việt 79 tỉ đồng, Pjico 48 tỉ đồng, PVI 44 tỉ đồng, Bảo Minh 31 tỉ đồng. Đã giải quyết bồi thường 91 tỉ đồng, dự phòng bồi thường 200 tỉ đồng, tỉ lệ bồi thường 57%. Các doanh nghiệp có tỉ lệ bồi thường cao gồm ABIC 897%, Toàn Cầu 213%, Cathay 85%.

7.   Các sản phẩm bảo hiểm khác

Bảo hiểm hàng không đạt doanh thu 113 tỉ đồng, giảm 56%, đã bồi thường 49 tỉ đồng, dự phòng bồi thường 21 tỉ đồng, tỉ lệ bồi thường 61%.

Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh đạt doanh thu 25 tỉ đồng, giảm 4%, đã bồi thường 2.5   tỉ đồng, dự phòng bồi thường 9 tỉ đồng, tỉ lệ bồi thường 38%.

Bảo hiểm trách nhiệm chung đạt doanh thu 184 tỉ đồng, tăng 38%, đã bồi thường 5.5 tỉ đồng, dự phòng bồi thường 61 tỉ đồng, tỉ lệ bồi thường 36%.

Nhìn chung, thị trường bảo hiểm phi nhân thọ vẫn tiếp tục cạnh tranh gay gắt. Cạnh tranh bằng hạ phí mở rộng điều khoản điều kiện bảo hiểm để giành giật khách không tương xứng với rủi ro chấp nhận bảo hiểm đã làm cho nhiều DNBH nhiều năm liên tục thua lỗ về kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm.

III- THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM NHÂN THỌ

1. Số lượng hợp đồng bảo hiểm:

Số lượng hợp đồng khai thác mới trong 03 tháng đầu năm 2013 đạt 244.797 hợp đồng (sản phẩm chính), tăng 36% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó, Prevoir khai thác được 74.159 hợp đồng, Prudential là 68.892 hợp đồng và Bảo Việt Nhân thọ là 43.539 hợp đồng.

Số lượng hợp đồng khôi phục hiệu lực (sản phẩm chính) trong 3 tháng đầu năm là 20.622 hợp đồng, giảm 26% so với cùng kỳ năm ngoái. Các doanh nghiệp có số lượng hợp đồng khôi phục cao là Prudential: 17.335 hợp đồng, Bảo Việt Nhân thọ 933 hợp đồng và Manulife 863 hợp đồng.

Số lượng hợp đồng hết hiệu lực trong kỳ là 183.388 hợp đồng giảm 6% so với cùng kỳ năm trước. Các doanh nghiệp có số hợp đồng hết hiệu lực nhiều trên thị trường là Prudential với 72.897 hợp đồng, Bảo Việt Nhân thọ là 37.244 hợp đồng và Prevoir là 16.997 hợp đồng.

Tổng số lượng hợp đồng có hiệu lực cuối kỳ là 4.846.136 hợp đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Các doanh nghiệp có số lượng hợp đồng có hiệu lực lớn là Prudential 2.030.185 hợp đồng, Bảo Việt Nhân thọ là 1.282.593 hợp đồng, Manulife là 392.166 hợp đồng.

2. Số tiền bảo hiểm:

Tổng mức trách nhiệm mà các DNBH Nhân thọ đang nắm giữ là 598 nghìn tỉ đồng tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái trong đó mức trách nhiệm của các sản phẩm chính đạt 434 nghìn tỉ đồng tăng 22%, mức trách nhiệm của các sản phẩm phụ đạt 163 nghìn tỉ đồng tăng 27%.

Các doanh nghiệp có tổng mức trách nhiệm cao trên thị trường bảo hiểm là: Prudential 160 ngàn tỉ, Dai-ichi life là 102 ngàn tỉ và Bảo Việt Nhân thọ là 93 ngàn tỉ đồng.

3. Phí bảo hiểm:

Phí bảo hiểm định kỳ năm đầu trong 3 tháng đầu năm 2013 đạt 1.259 tỉ đồng tăng 34,8% so với cùng kỳ năm trước, phí bảo hiểm đóng một lần là 32,5 tỉ đồng tăng 160,3%. Tổng phí khai thác mới trong 3 tháng đầu năm đạt 1.291,5 tỉ đồng tăng 36,5% so với cùng kỳ năm trước. Dẫn đầu về phí bảo hiểm khai thác mới là Prudential với 324 tỉ đồng, Bảo Việt Nhân thọ là 305 tỉ đồng và Manulife là 167 tỉ đồng.

Tổng phí bảo hiểm toàn thị trường là 4.409 tỉ đồng, tăng 25,2% so với cùng kỳ năm trước. Các doanh nghiệp có thị phần lớn trên thị trường là: Prudential với 1.483 tỉ đồng chiếm 33,63% thị phần, Bảo Việt Nhân thọ với 1.332 tỉ đồng chiếm 30,21% thị phần, Manulife với 513 tỉ đồng, chiếm 11,64% thị phần.

4.  Trả tiền bảo hiểm:

Trong 3 tháng đầu năm 2013, tổng số chi trả quyền lợi bảo hiểm đạt 1.860 tỉ đồng

Tổng số trả tiền bảo hiểm là 1.199 tỉ đồng, giảm 4%, trong đó Bảo Việt với 542 tỉ đồng, Prudential với 396 tỉ đồng và Manulife với 106 tỉ đồng.

Tổng số trả giá trị hoàn lại là 353 tỉ đồng, Bảo Việt Nhân thọ là doanh nghiệp có giá trị hoàn lại cao nhất thị trường với 99 tỉ đồng, tiếp theo là Prudential với 98 tỉ đồng và Manulife với 58 tỉ đồng.

Tổng số lãi chia cho người thụ hưởng là 308 tỉ đồng, trong đó, Prudential trả 181 tỉ đồng, Bảo Việt Nhân thọ trả 62 tỉ đồng và Manulife trả 56 tỉ đồng.

5. Số lượng đại lý bảo hiểm.

Tính đến hết tháng 3 tháng năm 2013, tổng số lượng đại lý có mặt trên thị trường là 215.532 người tăng 6,7% so với cùng kỳ năm trước. Các doanh nghiệp có số lượng đại lý cao nhất là Prudential 117.341 người, Bảo Việt Nhân thọ là 30.244 người và Dai-ichi life 16.413 người.

Số lượng đại lý mới tuyển dụng trong 3 tháng đầu năm 2013 là 20.997 người giảm 20,5% so với cùng kỳ năm ngoái, các doanh nghiệp bảo hiểm có số lượng đại lý mới tuyển dụng nhiều nhất thị trường theo thứ tự là: Prudential (6.159 đại lý), Bảo Việt Nhân thọ (4.478 đại lý) và Dai-ichi Life (2.639 đại lý).

Nguồn (Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam)

{fcomment}

Comments are closed.