Tổng Công ty Bảo Hiểm Bảo Việt hoàn thành kế hoạch kinh doanh 2008

hoi_nghi_tong_ket_bao_viet_resize.jpgNgày 08 tháng 01 n?m 2009, t?i khách s?n Công ?oàn ? Hà N?i ?ã long tr?ng di?n ra “H?i ngh? T?ng k?t n?m 2008 và Tri?n khai Công tác 2009” c?a T?ng Công ty B?o Hi?m B?o Vi?t. H?i ngh? ?ã t?ng k?t nh?ng bài h?c kinh nghi?m, ?? ra nh?ng gi?i pháp th?c hi?n k? ho?ch kinh doanh n?m 2009 c?a toàn T?ng Công ty. ??n d? h?i ngh? có s? tham gia c?a Lãnh ??o C?c Qu?n lý và Giám sát B?o hi?m, C?c Tài chính Doanh nghi?p – B? Tài chính, Lãnh ??o T?p ?oàn B?o Vi?t, Lãnh ??o các ??n v? thành viên T?p ?oàn Tài chính – B?o hi?m B?o Vi?t, Lãnh ??o T?ng Công ty và Giám ??c các ??n v? thành viên .

Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu và kinh tế đất nước có nhiều khó khăn, năm 2008 vẫn là một năm kinh doanh thành công của Tổng Công ty Bảo Hiểm Bảo Việt. Tất cả 66 công ty thành viên của Bảo Hiểm Bảo Việt đã cùng nhau sát cánh, đồng lòng đổi mới phấn đấu hoàn thành các mục tiêu kinh doanh năm 2008.

Tổng doanh thu ước đạt 3.783 tỷ đồng, tăng trưởng 22% so với thực hiện năm 2007 và đạt 107% kế hoạch. Doanh thu từ hoạt động bảo hiểm đạt 3.597 tỷ đồng, tăng trưởng 23,6% so với năm 2007, trong đó doanh thu bảo hiểm gốc đạt 3.281 tỷ đồng (tăng trưởng 26% so với năm 2007), doanh thu tái bảo hiểm đạt 316 tỷ đồng. Doanh thu từ hoạt động tài chính đạt 186 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế ước thực hiện năm 2008 của Bảo Hiểm Bảo Việt là gần 200 tỷ đồng. Thị phần doanh thu bảo hiểm gốc năm 2008 của Bảo Hiểm Bảo Việt theo số liệu thống kê của Cục Quản lý và Giám sát Bảo hiểm – Bộ Tài chính là 32,5%, đứng đầu thị trường bảo hiểm Việt Nam.

Năm 2008 Bảo hiểm Bảo Việt tiếp tục tiếp nhận hỗ trợ kỹ thuật từ đối tác chiến lược HSBC Insurance, đầu tư xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, duy trì hệ thống quản lý chất lượng ISO:9000 được QUACERT và Bureau Veritas chứng nhận nhằm cung cấp những dịch vụ gia tăng cho khách hàng.

Bên cạnh việc mở rộng mạng lưới chi nhánh, năm 2008, Bảo hiểm Bảo Việt tiếp tục duy trì quan hệ hợp tác chặt chẽ với các đối tác lớn, các công ty tái bảo hiểm hàng đầu thế giới như Munich Re, Swiss Re, Allianz Re, Hanover Re…; các công ty môi giới bảo hiểm quốc tế như Aon, Mash, Gras Sayove, Jardine Lloyd Thompson, trên cơ sở đó, tạo được sự tin tưởng của khách hàng và nâng cao uy tín của doanh nghiệp trên thị trường.

Năm 2008, mặc dù kinh doanh có nhiều khó khăn, Bảo Hiểm Bảo Việt vẫn duy trì tài trợ cho các hoạt động an sinh xã hội, giàu tính nhân văn tiêu biểu như: Tài trợ chương trình “Vinh quang thể thao Việt Nam 2008” nhằm tôn vinh các huấn luyện viên, các vận động viên thể thao tiêu biểu; tài trợ chương trình tôn vinh “Nữ cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tiêu biểu toàn quốc năm 2008”, tài trợ cho Trung tâm Bảo trợ Trẻ em cơ nhỡ tỉnh Vĩnh Phúc. Đặc biệt, trước những thiệt hại to lớn về người và của của đồng bào các vùng bị thiên tai, lũ lụt, trong năm vừa qua, Tổng Công ty đã triển khai nhiều hoạt động quyên góp ủng hộ cũng như kêu gọi các hoạt động cứu trợ trên toàn hệ thống lên tới hàng tỷ đồng.

Năm 2008 đánh dấu một năm tăng trưởng ổn định và bền vững của Bảo Hiểm Bảo Việt. Thương hiệu Bảo Hiểm Bảo Việt giờ đây đã đi sâu vào các tầng lớp dân cư không chỉ là thương hiệu bảo hiểm hàng đầu trên thị trường mà còn là một trong những nhà hoạt động xã hội tích cực nhất.

Năm 2009, Bảo Hiểm Bảo Việt phấn đấu tiếp tục khẳng định vị trí doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ hàng đầu trên thị trường bảo hiểm Việt Nam với phương châm hoạt động “Đổi mới – Tăng trưởng – Hiệu quả” luôn cân bằng giữa chỉ tiêu tăng trưởng và hiệu quả, đồng thời không ngừng lành mạnh hóa hệ thống tài chính, tiếp tục đổi mới hoạt động quản trị doanh nghiệp, nâng cao chất lượng dịch vụ để phát triển bền vững.

 

Theo Báo Điện Tử Công Ty Bảo Hiểm Bảo Việt

 

Comments are closed.