tinthanhnam. Quy định nghề nặng nhọc độc hại

Kính g?i BHXH t?nh Bình D??ng.Hi?n nay công ty tôi m?i thành l?p. Tôi ?ang th?c hi?n làm thang b?ng l??ng r?t c?n bi?t v? quy ??nh n?ng nh?c ??c h?i. ?? ngh? BHXH t?nh Bình D??ng giúp ?? cho tôi bi?t s? hi?u v?n b?n nào quy ??nh và v?n b?n nào hi?n nay ?ang còn hi?u l?c. Trân tr?ng c?m ?n

Theo qui ??nh t?i thông t? s? 28/2007/TT-BL?TBXH ngày 05/12/2001 c?a B? Lao ??ng -Th??ng binh và Xã h?i thì ng??i làm ngành ngh? n?ng nh?c ??c h?i ph?i cao h?n ít nh?t là 5% ??i v?i ng??i làm vi?c trong ?i?u ki?n bình th??ng. V? ngành ngh? n?ng nh?c ??c h?i có r?t nhi?u quy?t ??nh c?a B? L?TBXH t? tháng 10/1995 ??n nay.

http://www.bhxhbinhduong.gov.vn

Comments are closed.