tiepvotinh. Bao hiem xa hoi

Em có hai CNND, một cái cũ và một mới. Khi đăng kí BHXh em dùng CMND cũ nhưng do CMND cũ công an huyện quê em đã lấy lại, giờ em chỉ có CMND mới thôi. Nhưng do CMND mới khác CMND cũ một tên đệm và ngày cấp thôi, còn lại là giống nhau không biết em có thể lấy được bảo hiểm xã hội không?

Hiện nay đang thực hiện chế độ BHTN do 2 cơ quan khác nhau thực hiện chi trả, vì vậy các dữ liệu trên sổ BHXH phải chính xác , do vậy việc thay đổi chứng minh nhân dân ( CMDN) hiện nay chưa được thống nhất. Cho nên tốt nhất nên trình CMND đến cơ quan BHXH để được điều chỉnh.

Nếu đã nghỉ việc thì bạn đến BHXH tỉnh nơi cấp sổ BHXH để được điều chỉnh, thực tế, bạn có lẽ muốn nhận trợ cấp BHXH 1 lần thì bạn trình bày rõ ràng với cơ quan BHXH để được xem xét

Hiện nay đang thực hiện chế độ BHTN do 2 cơ quan khác nhau thực hiện chi trả, vì vậy các dữ liệu trên sổ BHXH phải chính xác , do vậy việc thay đổi chứng minh nhân dân ( CMDN) hiện nay chưa được thống nhất. Cho nên tốt nhất nên trình CMND đến cơ quan BHXH để được điều chỉnh.

bhxhbinhduong.gov.vn

Comments are closed.