Tiếp tục tái cấu trúc các DN bảo hiểm theo lộ trình

altTheo Bộ Tài chính, trong năm 2014 sẽ tiếp tục tái cơ cấu các doanh nghiệp bảo hiểm theo hướng tăng cường quản trị doanh nghiệp bảo hiểm, kiểm soát chặt chẽ quá trình tăng- giảm vốn, an toàn tài chính, trích lập dự phòng rủi ro và quản trị điều hành. Đồng thời sẽ đánh giá chỉ tiêu an toàn tài chính của các doanh nghiệp bảo hiểm để có biện pháp cải thiện.

Đã có những kết quả bước đầu

Về tình hình thực hiện các giải pháp tái cấu trúc thị trường bảo hiểm, Bộ Tài chính cho biết, Bộ đã phân loại các doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH), trong đó có 9 DNBH phi nhân thọ và 15 DNBH nhân thọ thuộc nhóm 1; có 19 DNBH phi nhân thọ thuộc nhóm 2; 1 DNBH phi nhân thọ (Công ty cổ phần bảo hiểm Viễn Đông) thuộc nhóm 3 và không có DNBH nào thuộc nhóm 4. Với kết quả phân loại như trên có 44/45 DNBH đảm bảo được tiêu chí về an toàn tài chính.

Trên cơ sở đó Bộ Tài chính đã chỉ đạo các DNBH triển khai các giải pháp tái cấu trúc. Cụ thể: Đối với 1 công ty bảo hiểm phi nhân thọ có dấu hiệu mất khả năng thanh toán, Bộ Tài chính đã chỉ đạo Công ty có phương án tái cấu trúc lại. Công ty đã đánh giá lại vốn chủ sở hữu, đồng thời thực hiện phát hành thêm cổ phiếu, gọi vốn từ nhà đầu tư khác để tăng vốn điều lệ thực có, cơ cấu lại Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, giảm bớt đầu mối chi nhánh. Đến nay, vốn điều lệ Công ty đã tăng lên, biên khả năng thanh toán đã cải thiện hơn. Bộ Tài chính tiếp tục giám sát và áp dụng các biện pháp tăng vốn điều lệ để đảm bảo quy định.

Bộ Tài chính cũng cho biết, trong năm 2013, đã có 2/7 Tập đoàn (Tập đoàn Điện lực, Tập đoàn Than-Khoáng sản) hoàn thành việc thoái vốn trong lĩnh vực bảo hiểm. Việc thoái vốn được thực hiện theo quy định, không ảnh hưởng đến công tác quản trị của DNBH.

Với các biện pháp nhằm nâng cao mức độ an toàn tài chính và hiệu quả hoạt động đầu tư, năm qua Bộ Tài chính đã tăng cường quản lý, giám sát và kiểm tra việc tuân thủ quy định của pháp luật về an toàn tài chính của DNBH, theo đó trong năm 2013, có 6 DNBH tăng vốn điều lệ với tổng số tiền hơn 1.000 tỷ đồng.

Đồng thời duy trì khả năng thanh toán, thực hiện đầu tư theo nguyên tắc an toàn, thận trọng và đảm bảo giới hạn đầu tư theo quy định. Ngoài ra, đã yêu cầu một số DNBH thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đầu tư tài chính, trích lập dự phòng bồi thường bảo hiểm và sử dụng quỹ dự phòng dao động lớn.

Để tăng cường công tác quản trị của DNBH, Bộ Tài chính đã yêu cầu các DNBH tiến hành rà soát và đã đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật về tiêu chuẩn người quản trị điều hành, không kiêm nhiệm nhiều chức danh tại một DNBH và tại các DNBH nhằm tránh xung đột về lợi ích và nâng cao hiệu quả hoạt động của DNBH. 

Bộ Tài chính cũng đã chỉ đạo các DNBH triển khai thực hiện triệt để các quy trình nghiệp vụ đã xây dựng, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ; yêu cầu và các DNBH đã thực hiện nghiêm túc quy định pháp luật về công bố thông tin, đảm bảo đúng, đủ, công khai, minh bạch theo quy định pháp luật.

Đẩy mạnh hoạt động kinh doanh bảo hiểm

Cùng với việc triển khai tái cơ cấu các DNBH, trong năm 2013, Bộ Tài chính đã chỉ đạo các DNBH triển khai nhiều biện pháp nhằm thúc đẩy hoạt động khai thác tại các mảng thị trường tiềm năng, cải thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng, tăng cường hiệu quả kinh doanh của các DNBH. Kết quả đã có 8 DNBH mở thêm chi nhánh, văn phòng đại diện tại các tỉnh, thành phố trên cả nước (tổng cộng mở thêm 18 chi nhánh và 1 văn phòng đại diện); Có 39 sản phẩm nhân thọ mới và sản phẩm sửa đổi, bổ sung được Bộ Tài chính phê chuẩn, nâng tổng số sản phẩm nhân thọ cung cấp trên thị trường lên 325 sản phẩm.

Theo yêu cầu của Bộ Tài chính, các DNBH đang thực hiện rà soát, điều chỉnh quy tắc, điều khoản, biểu phí sản phẩm bảo hiểm vật chất xe cơ giới để đảm bảo an toàn tài chính của DNBH và quyền lợi của bên mua bảo hiểm. Kênh bán hàng trực tuyến được một số DNBH triển khai. Đây là kênh phân phối tiềm năng và phù hợp với xu hướng phát triển của thị trường nhằm hiện đại hóa công nghệ bán hàng, cải tiến chất lượng dịch vụ khách hàng.

Tính đến nay, tổng số DNBH trên thị trường là 45 doanh nghiệp, trong đó gồm 29 DNBH phi nhân thọ, 16 DNBH nhân thọ. Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, thị trường bảo hiểm năm 2013 tuy có tăng trưởng chậm lại song vẫn đạt được kết quả nhất định. Trong đó, tổng doanh thu phí bảo hiểm của toàn thị trường ước đạt 44.388 tỷ đồng, tăng 7,6% so với năm 2012. Tổng số tiền các DNBH đã bồi thường và chi trả tiền bảo hiểm ước là 17.685 tỷ đồng. Cùng với việc duy trì tốt thị trường, các DNBH đã không ngừng mở rộng, phát triển và nâng cao chất lượng sản phẩm bảo hiểm.

Tiếp tục tái cấu trúc theo lộ trình

Thực hiện lộ trình tái cấu trúc DNBH đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1826/QĐ-TTg, trong năm 2014, Bộ Tài chính sẽ tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó tập trung hoàn thiện về cơ chế chính sách; Mở rộng, phát triển và nâng cao chất lượng sản phẩm bảo hiểm; Tiếp tục tái cơ cấu các doanh nghiệp bảo hiểm đồng thời với việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.

Trong các giải pháp nhằm tiếp tục tái cơ cấu các doanh nghiệp bảo hiểm, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo việc tái cấu trúc Công ty cổ phần bảo hiểm Viễn Đông, yêu cầu tăng vốn điều lệ theo lộ trình được duyệt; Đánh giá chỉ tiêu an toàn tài chính của các doanh nghiệp bảo hiểm để có biện pháp cải thiện; Tăng cường quản trị doanh nghiệp bảo hiểm theo đó kiểm soát chặt chẽ quá trình tăng, giảm vốn, an toàn tài chính, trích lập dự phòng rủi ro, quản trị điều hành.

Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo mức độ an toàn vốn của các DNBH phù hợp với quy mô hoạt động, cơ cấu đầu tư và khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật.

Theo (baohaiquan.vn)

{fcomment}

Comments are closed.