Tiếp tục hoàn thiện các chính sách thúc đẩy thị trường bảo hiểm

Đề án Luật kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) sẽ hướng tới mục tiêu minh bạch, an toàn, hiệu quả để phù hợp với điều kiện, định hướng phát triển kinh tế – xã hội.

luật bảo hiểm

Đó là khẳng định của lãnh đạo Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm – Bộ Tài chính.

Theo báo cáo của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm – Bộ Tài chính, năm 2019 thị trường bảo hiểm tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định. Cơ chế, chính sách trong lĩnh vực bảo hiểm tiếp tục được hoàn thiện, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Bà Phạm Thu Phương – Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm cho biết, thị trường bảo hiểm hiện có 66 doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm (trong đó có 30 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ,18 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, 02 doanh nghiệp tái bảo hiểm và 16 doanh nghiệp môi giới bảo hiểm) và 01 chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài. Tổng tài sản thị trường bảo hiểm năm 2019 ước đạt 454.379 tỷ đồng (tăng 15,03% so với cùng kỳ năm trước).

Các doanh nghiệp bảo hiểm đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 376.555 tỷ đồng (tăng 16,36% so với cùng kỳ năm trước); Tổng dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm ước đạt 285.965 tỷ đồng (tăng 18,58% so với cùng kỳ năm trước); Tổng nguồn vốn chủ sở hữu ước đạt 89.345 tỷ đồng (tăng 9,34% so với cùng kỳ năm trước); Tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 160.180 tỷ đồng (tăng 20,54% so với cùng kỳ năm trước); Chi trả quyền lợi bảo hiểm ước đạt 44.006 tỷ đồng.

Thời gian qua, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm đã kịp thời xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực bảo hiểm, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp bảo hiểm, đẩy mạnh cải cách hành chính, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội.

Đặc biệt, Quyết định 242/QĐ-TTg ngày 28/2/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án cơ cấu lại thị trường chứng khoán và thị trường bảo hiểm đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025 đã đề ra các nhóm giải pháp cơ cấu lại thị trường bảo hiểm và nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nghiệp bảo hiểm.

Theo lãnh đạo Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, thời gian tới, Cục sẽ tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý theo hướng tập trung hoàn thiện đề án sửa đổi Luật Kinh doanh bảo hiểm với mục tiêu minh bạch, an toàn, hiệu quả đề phù hợp với điều kiện, định hướng phát triển kinh tế – xã hội của đất nước và các chuẩn mức quốc tế; đáp ứng nhu cầu bảo hiểm cơ bản của mọi lĩnh vực kinh tế và tầng lớp dân cư; góp phần ổn định nền kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội.

Theo đó, trong năm 2020, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm sẽ tập trung cho việc chuẩn bị hồ sơ xây dựng Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi); đồng thời, trình Bộ trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định việc triển khai bảo hiểm vi mô của các tổ chức chính trị- xã hội theo kế hoạch; triển khai xây dựng dự thảo nghị định thay thế Nghị định số 103/2008/NĐ-CP ngày 16/9/2008 về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Đối với công tác phát triển thị trường và nâng cao chất lượng dịch vụ bảo hiểm, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm sẽ tiếp tục xem xét trình Bộ cấp giấy phép cho các chủ đầu tư đủ điều kiện thành lập doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm và văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam.

Đồng thời, bên cạnh việc phối hợp với các đơn vị liên quan để nghiên cứu và triển khai các sản phẩm bảo hiểm, trong năm 2020, Cục sẽ tiếp tục theo dõi, thực hiện chính sách bảo hiểm nông nghiệp theo Quyết định số 22/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, phê chuẩn sản phẩm bảo hiểm nông nghiệp theo đề nghị của doanh nghiệp bảo hiểm.

Theo Enternews