Thuế TNCN đối với cá nhân làm đại lý bảo hiểm

dai_ly_bao_hiem_resize.jpgTheo Thông tư số 10/2009/TT-BTC do Bộ Tài chính vừa ban hành, thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân (TNCN) từ hoạt động đại lý bảo hiểm bao gồm các khoản: hoa hồng của đại lý, các khoản thưởng dưới các hình thức, các khoản hỗ trợ, chi trả khác nhận được từ cơ sở giao đại lý.

Khi quyết toán thuế, cá nhân làm đại lý phải kèm theo hồ sơ chứng minh người phụ thuộc (nếu có khai giảm trừ)

Các đại lý bảo hiểm sẽ đăng ký nộp thuế trực tiếp tại Chi cục Thuế quận, huyện nơi cư trú hoặc đăng ký tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp công ty bảo hiểm

Cơ sở kinh doanh bảo hiểm (cơ sở giao đại lý) có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN đối với thu nhập từ hoạt động đại lý trả cho các đại lý theo các mức tỷ lệ tương ứng với thu nhập của các đại lý đó.

Cụ thể: thu nhập của đại lý từ trên 4 đến15 triệu đồng/tháng sẽ tạm thu trên thu nhập trả cho đại lý là 5%; thu nhập trên 15 triệu đồng/tháng tạm thu 10%; thu nhập chưa đến 4 triệu đồng/tháng không phải tạm thu.

Thu nhập của đại lý theo các mức trên là thu nhập của cá nhân đại lý không trừ các khoản giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc, các khoản đóng góp bảo hiểm bắt buộc, các khoản đóng góp vào quỹ từ thiện nhân đạo…

Theo website Chính phủ, cá nhân làm đại lý có thu nhập chịu thuế TNCN phải khai quyết toán thuế khi có số thuế phải nộp trong năm lớn hơn số thuế đã khấu trừ hoặc đã tạm nộp, hoặc có phát sinh thu nhập và có yêu cầu về hoàn thuế hoặc bù trừ số thuế vào kỳ sau.

Trường hợp cá nhân đại lý có các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công hoặc từ các hoạt động kinh doanh khác ngoài thu nhập từ hoạt động đại lý, thì phải tổng hợp các khoản thu nhập này để quyết toán thuế chung.

Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký (21-1-2009) và áp dụng đối với thu nhập của đại lý bảo hiểm từ ngày 1-1-2009.

Theo Baohiem.pro.vn

Comments are closed.