Thu hồi giấy phép DN bảo hiểm mất khả năng thanh toán

Theo Thông tư số 195/2014/TT-BTC hướng dẫn đánh giá, xếp loại doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) mà Bộ Tài chính vừa ban hành, các DNBH sẽ được phân loại thành 4 nhóm. Các DNBH bị phân loại vào nhóm cuối sẽ bị thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động.

Theo Thông tư, có 4 chỉ tiêu đánh giá DNBH. Theo đó, DNBH phi nhân thọ được đánh giá dựa trên nhóm chỉ tiêu đánh giá về khả năng thanh toán, dự phòng nghiệp vụ và hiệu quả hoạt động kinh doanh bảo hiểm; nhóm chỉ tiêu đánh giá về hoạt động nghiệp vụ bảo hiểm; nhóm chỉ tiêu đánh giá về vốn, chất lượng tài sản và đầu tư tài chính; nhóm chỉ tiêu đánh giá về quản trị doanh nghiệp và minh bạch thông tin.

Đối với DNBH nhân thọ, 4 nhóm chỉ tiêu đánh giá gồm: Nhóm chỉ tiêu đánh giá về khả năng thanh toán và dự phòng nghiệp vụ; Nhóm chỉ tiêu đánh giá về hoạt động nghiệp vụ bảo hiểm; Nhóm chỉ tiêu đánh giá về vốn, chất lượng tài sản và hiệu quả hoạt động; Nhóm chỉ tiêu đánh giá về quản trị doanh nghiệp và minh bạch thông tin.

Căn cứ kết quả đánh giá, DNBH sẽ được xếp thành 4 nhóm.

Cụ thể, 4 nhóm đối với DNBH phi nhân thọ là: 1- Doanh nghiệp đảm bảo khả năng thanh toán, có lãi hoạt động kinh doanh bảo hiểm gốc trong 2 năm liên tục; 2- Doanh nghiệp đảm bảo khả năng thanh toán, không có lãi hoạt động kinh doanh bảo hiểm gốc trong 2 năm liên tục; 3- Doanh nghiệp có nguy cơ không đảm bảo khả năng thanh toán; 4- Doanh nghiệp mất khả năng thanh toán, bị đặt trong tình trạng kiểm soát đặc biệt.

DNBH nhân thọ cũng được xếp loại theo 4 nhóm là: 1- Doanh nghiệp đảm bảo khả năng thanh toán; 2- Doanh nghiệp không thực hiện xếp loại nhóm 2 theo quy định; 3- Doanh nghiệp có nguy cơ không đảm bảo khả năng thanh toán; 4- Doanh nghiệp mất khả năng thanh toán, bị đặt trong tình trạng kiểm soát đặc biệt.

Chế độ giám sát riêng từng nhóm

Căn cứ vào kết quả phân nhóm này, Bộ Tài chính sẽ có biện pháp quản lý, giám sát riêng đối với từng nhóm DNBH.

Trong đó, đối với các DNBH thuộc nhóm 3, nhóm nguy cơ không đảm bảo khả năng thanh toán, Bộ Tài chính sẽ các biện pháp theo quy định tại Điều 80 Luật Kinh doanh bảo hiểm.

Trong trường hợp DNBH bị xếp vào nhóm 4, nhóm bị đặt trong tình trạng kiểm soát đặc biệt, Bộ Tài chính sẽ thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động, dù là DNBH nhân thọ hay phi nhân thọ, theo quy định tại Điều 68 Luật Kinh doanh bảo hiểm.

Thông tư này có hiệu lực từ 1/2/2015.

Theo (Baodientu.chinhphu)

{fcomment}

Comments are closed.