Thông báo thay đổi mã cổ phiếu của CTCP Bảo hiểm Hàng không

VinaCorp- ?? thu?n ti?n cho nhà ??u t? trong vi?c tra c?u và ??ng tin mua bán, SANOTC xin trân tr?ng thông báo ??n toàn th? các nhà ??u t? v? vi?c thay ??i mã c? phi?u c?a CTCP B?o hi?m Hàng không nh? sau:

– Mã c? phi?u c?: AIC

–  Mã cổ phiếu mới: VNI

–  Doanh nghiệp phát hành: CTCP Bảo hiểm Hàng không (VNI)

–  Mệnh giá: 10,000 VND.

Thay đổi trên có hiệu lực kể từ 8h ngày 13/093/2010.

Nhà đầu tư có thể tham khảo thông tin doanh nghiệp tại địa chỉ: http://vinacorp.vn/stock/otc-vni/ctcp-bao-hiem-hang-khong-aic

Comments are closed.