Thông báo phát hành cổ phiếu của PTI

pti---logo.jpgPTI vừa đăng thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng ngày 29/01/2008 (Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số 283/UBCK-GCN do Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 25 tháng 01 năm 2008)

1-           Tên tổ chức chào bán:  Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI)
2-          Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8, toà nhà số 4A Láng Hạ – Quận Ba Đình – Hà Nội
3-          Số điện thoại: 84.4.7 724 466               Fax: 84.4.7 724 460
4-          Ngành nghề Kinh doanh chính: Kinh doanh bảo hiểm gốc, kinh doanh tái bảo hiểm, hoạt động đầu tư, các hoạt động khác.
5-          Vốn điều lệ hiện tại: 105.000.000.000 đồng.
6-           Cổ phiếu phát hành:
             Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI)
             Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
             Mệnh giá: 10.000 đồng Việt Nam
             Số lượng đăng ký phát hành: 19.500.000 cổ phiếu, trong đó:
§             Chào bán cho cổ đông hiện hữu 17.850.000 cổ phần, tỷ lệ thực hiện quyền 10:17 (Cổ đông sở hữu 10 cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông được quyền mua 17 cổ phần mới, số lượng cổ phần được mua làm tròn xuống đến hàng đơn vị);
§             Chào bán cho CBCNV với số lượng 525.000 cổ phần;
§             Chào bán cho cổ đông chiến lược 1.125.000 cổ phần.
7-           Khối lượng vốn cần huy động: 309.375.000.000 đồng.
8-           Mục đích huy động vốn: Tăng khả năng giữ lại trong kinh doanh bảo hiểm; Tăng vốn nhằm đảm bảo yêu cầu vốn pháp định (300 tỷ đồng) theo quy định của pháp luật; Thu hút, tạo điều kiện gắn bó của lãnh đạo và cán bộ nhân viên với Công ty.
9-           Giá chào bán:  
             Giá bán cho cổ đông hiện hữu và cán bộ công nhân viên 15.000 đồng/cổ phần.
             Giá chào bán cho cổ đông chiến lược: 30.000 đồng/cổ phần.
10-       Số lượng đăng ký mua tối thiểu: không
11-       Thời hạn nhận đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phần: 
             Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phần:
§         Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách phân bổ quyền: 16h00 ngày 05/02/2008
§         Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 15/02/2008 đến 05/03/2008.
§         Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phần: 15/02/2008 đến 15h00 ngày 25/03/2008
             Sau 15h00 ngày 25/03/2008, cổ đông hiện hữu không đăng ký, nộp tiền mua cổ phiếu sẽ coi như từ chối quyền mua.
             Đối với những hồ sơ chuyển nhượng có Phiếu nhận hồ sơ của Công ty trước 16h00 ngày 05/02/2008 thì bên chuyển nhượng không còn quyền mua cổ phiếu phát hành thêm từ số lượng cổ phần đã chuyển nhượng. Người nhận chuyển nhượng sẽ được quyền sở hữu số cổ phần đã mua và được quyền mua cổ phiếu phát sinh từ số cổ phần đó.
12-       Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phần và công bố bản cáo bạch:
             Hội sở Công ty cổ phần Chứng khoán VNDirect, Số 100 Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Số điện thoại: 84.4 9 724 569                           Website: www.vndirect.com.vn
             Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán VNDirect, Số 51 Bến Chương Dương, Quận I, TP Hồ Chí Minh
Số điện thoại: 84.8. 9 146 925
             Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI), Tầng 8, toà nhà số 4A Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội
Số điện thoại: 84.4.7 724 466                         Website: www.pti.com.vn            
13-       Phương thức thanh toán:
             Thanh toán bằng chuyển khoản:
Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện
Số tài khoản: 030.01.01.023231.2
Mở tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải – Chi nhánh Hà Nội.
Địa chỉ: 71 Hai Bà Trưng, Hoàn kiếm, Hà Nội.
Nội dung: <Tên cổ đông> + <Số CMND> nộp tiền mua cổ phần Công ty CP Bảo hiểm Bưu điện
             Thanh toán bằng tiền mặt:
§             Cán bộ công nhân viên PTI nộp tiền mặt tại các đơn vị của PTI.
§             Các trường hợp khác nộp tiền mặt tại Công ty Cổ phần chứng khoán VNDirect theo địa chỉ trên.
+ Tại Hội sở: Đến Ngân hàng BIDV Quang Trung tại Công ty Cổ phần chứng khoán VNDirect, 100 Lò Đúc để nộp tiền mặt vào tài khoản:
Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect
Số tài khoản:   1231 00 000 92978
Mở tại Ngân hàng BIDV Quang Trung
Nội dung: <Tên cổ đông> + <Số CMND> nộp tiền mua cổ phần Công ty CP Bảo hiểm Bưu điện.
+ Tại Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh: Nộp tiền mặt tại quỹ của Chi nhánh Công ty Cổ phần chứng khoán VNDirect, 51 Bến Chương Dương, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.
Nội dung: <Tên cổ đông> + <Số CMND> nộp tiền mua cổ phần Công ty CP Bảo hiểm Bưu điện.
                                                    Hà Nội, ngày 29 thang 01 năm 2008
                                                             TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
                                                                           CHỦ TỊCH

Comments are closed.