Thị trường bảo hiểm ‘chất’ hơn sau tái cấu trúc

Báo cáo kết quả tình hình triển khai thực hiện chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm (BH) giai đoạn 2011-2015 cho thấy, mục tiêu tái cơ cấu doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH), xóa bỏ hiện tượng khép kín, chia cắt thị trường BH đã cơ bản hoàn thành…

Fubon là 1 trong 17 DNBH nhân thọ thuộc nhóm 1- nhóm đảm bảo khả năng thanh toán, hoạt động kinh doanh có lãi.

Điều này giúp DNBH từng bước nâng cao an toàn hệ thống, hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh, đảm bảo phát triển bền vững.

46/47 DNBH đáp ứng yêu cầu vốn và biên khả năng thanh toán

Trong Chiến lược phát triển thị trường BH giai đoạn 2011-2015 yêu cầu tái cơ cấu DNBH được đặt ra theo hướng kiện toàn mô hình tổ chức của DNBH hoạt động yếu kém, không hiệu quả, đồng thời từng bước nâng cao chất lượng công tác quản trị DNBH theo chuẩn mực và thông lệ quốc tế. Theo đó, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 195/2014/TT-BTC ngày 17/12/2014 hướng dẫn đánh giá, xếp loại DNBH, trên cơ sở đó có biện pháp phù hợp để đảm bảo an toàn tài chính, nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh của từng doanh nghiệp (DN).

Báo cáo tài chính và kết quả tự đánh giá của DNBH cho thấy, tính đến hết năm 2015, toàn thị trường có 46/47 DNBH đáp ứng yêu cầu về vốn và biên khả năng thanh toán, chỉ có 1 DNBH là Công ty cổ phần Bảo hiểm Viễn Đông (VASS) không đáp ứng yêu cầu.

Cụ thể có 12 DNBH phi nhân thọ,17 DNBH nhân thọ thuộc nhóm 1- nhóm đảm bảo khả năng thanh toán, hoạt động kinh doanh có lãi; 17 DNBH phi nhân thọ thuộc nhóm 2 – nhóm đảm bảo khả năng thanh toán, tuy nhiên tỷ lệ chi phí hoạt động kinh doanh và tỷ lệ bồi thường cao; duy nhất VASS thuộc nhóm 3- nhóm có nguy cơ không đảm bảo khả năng thanh toán; không có DNBH nào thuộc nhóm 4.

Đối với VASS, Bộ Tài chính cho biết đã yêu cầu DN lập phương án khôi phục khả năng thanh toán, tăng vốn, củng cố tổ chức và hoạt động ngay khi phát hiện VASS gặp khó khăn về khả năng thanh toán.

Đến nay, việc tái cấu trúc VASS đã đạt được những kết quả bước đầu như: Tăng đủ vốn điều lệ lên 300 tỷ đồng theo quy định, công tác tổ chức bộ máy, nhân sự được tăng cường. Đặc biệt, doanh thu phí BH gốc năm 2015 của VASS tăng 2,8 lần so với cùng kỳ, ước đạt 1.287 tỷ đồng. Ngày 29/4/2016, VASS cũng đã báo cáo bổ sung vốn điều lệ thêm 200 tỷ đồng và đang hoàn thiện thủ tục trình Bộ cấp Giấy phép điều chỉnh tăng vốn điều lệ từ 300 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng.

Xóa bỏ hiện tượng khép kín

Báo cáo cũng chỉ rõ, thực hiện mục tiêu xóa bỏ hiện tượng khép kín, chia cắt thị trường BH, đồng thời hoàn thiện các quy định đảm bảo sự công khai, minh bạch và bình đẳng trong việc cung cấp dịch vụ BH giữa các DNBH chuyên ngành và các DNBH khác… Theo đó, trong giai đoạn 2011-2015, nhiều giải pháp đã được cơ quan quản lý đưa ra nhằm đảm bảo hoạt động thoái vốn hiệu quả, không làm xáo trộn hoạt động kinh doanh của DNBH.

Đến nay một số tập đoàn, tổng công ty nhà nước đã thực hiện thoái toàn bộ vốn góp tại các DNBH. Cụ thể, Tập đoàn Bảo Việt thoái vốn khỏi Bảo hiểm Bảo Long; Tập đoàn Than – Khoáng sản đã hoàn thành thoái toàn bộ vốn đầu tư (19,8%) tại Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội; Tổng công ty Hàng không Việt Nam thoái vốn tại Bảo hiểm Hàng không; Tập đoàn Điện lực đã thoái vốn (22,5%) tại Bảo hiểm Toàn Cầu.

Đối với một số tập đoàn, tổng công ty nhà nước khác, trong giai đoạn 2011-2015, bằng nhiều biện pháp như phát hành cổ phiếu, đa dạng hóa sở hữu, kêu gọi đầu tư, góp vốn từ nhà đầu tư chiến lược nước ngoài, tỷ lệ vốn nhà nước trong các DNBH đã giảm đáng kể. Điển hình như Bảo hiểm Bưu điện (PTI) đã giảm phần vốn góp của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam từ 36,16% xuống còn 22,67%; Bảo hiểm BIC đã giảm phần vốn góp của BIDV từ 82,3% xuống còn 51%…

Tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh của DN

Bộ Tài chính cho biết, trong kế hoạch và giải pháp phát triển thị trường BH giai đoạn 2016-2020 bên cạnh việc hoàn thiện hệ thống pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh BH, cơ quan quản lý sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh của  DNBH. Theo đó sẽ tập trung giám sát, đôn đốc DNBH tự đánh giá, xếp loại theo các tiêu chí quy định tại Thông tư 195/2014/TT-BTC để có biện pháp quản lý, giám sát phù hợp, đảm bảo DN hoạt động hiệu quả.

Đồng thời, nghiên cứu triển khai mô hình quản lý vốn trên cơ sở rủi ro nhằm tăng cường tính chủ động cho DN trong việc sử dụng và quản lý nguồn vốn, phù hợp với quy mô, phạm vi và đặc thù kinh doanh của từng DN.

Bộ cũng sẽ ban hành các quy định về quản trị rủi ro DN, nhất là các yêu cầu đối với hệ thống công nghệ thông tin (CNTT), đảm bảo hệ thống CNTT của DNBH phải kết nối được với các hệ thống chung của thị trường và cơ quan quản lý, giám sát, đáp ứng được các yêu cầu quản trị DN./.

Bộ Tài chính cho biết tiến tới sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu chung của toàn thị trường phục vụ cho việc định phí BH, tạo mặt bằng về mức phí sàn, đảm bảo công khai, minh bạch góp phần lành mạnh hóa môi trường cạnh tranh trên thị trường. Đồng thời, hoàn thành và đưa vào triển khai Đề án nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thị trường BH…, nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động và quản trị điều hành, tạo điều kiện cho DNBH phát triển bền vững.

Theo (TBTCVN)

Comments are closed.