Thị trường bảo hiểm 2020: Các chỉ tiêu quan trọng đều tăng trưởng 2 con số

Dù chịu tác động không nhỏ từ đại dịch Covid-19, tuy nhiên, thị trường bảo hiểm Việt Nam vẫn ghi nhận mức tăng trưởng khá ấn tượng trong năm 2020. Hầu hết các chỉ tiêu quan trọng của thị trường này đều tăng trưởng ở mức hai con số, góp phần vào thành công chung của ngành Tài chính.

Thị trường bảo hiểm Việt Nam

Doanh nghiệp bảo hiểm đầu tư trở lại nền kinh tế tăng 21%

Thông tin từ Bộ Tài chính cho biết, tính đến nay, thị trường bảo hiểm có 70 doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm (DNBH) và 1 chi nhánh DNBH phi nhân thọ nước ngoài. Trong đó, có 31 DNBH phi nhân thọ và 01 chi nhánh DNBH phi nhân thọ nước ngoài; 18 DNBH nhân thọ, 02 doanh nghiệp tái bảo hiểm và 19 doanh nghiệp môi giới bảo hiểm. 

Năm 2020, tổng tài sản DNBH ước đạt 556.669 tỷ đồng (tăng 20% so với năm 2019), trong đó, các DNBH phi nhân thọ ước đạt 100.215 tỷ đồng, các DNBH nhân thọ ước đạt 456.454 tỷ đồng. 

Các DNBH đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 457.982 tỷ đồng (tăng 21%), trong đó, các DNBH phi nhân thọ ước đạt 48.833 tỷ đồng; các DNBH nhân thọ ước đạt 409.149 tỷ đồng.

Tổng dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm ước đạt 352.318 tỷ đồng (tăng 21%), trong đó các DNBH phi nhân thọ ước đạt 24.203 tỷ đồng, các DNBH  nhân thọ ước đạt 328.115 tỷ đồng.                                

Tổng nguồn vốn chủ sở hữu của các DNBH ước đạt 115.945 tỷ đồng (tăng 21%), trong đó các DNBH phi nhân thọ ước đạt 33.457 tỷ đồng, các DNBH nhân thọ ước đạt 82.488 tỷ đồng.

Cũng theo Bộ Tài chính, tổng doanh thu phí bảo hiểm năm 2020 ước đạt 182.654 tỷ đồng (tăng 14%), trong đó các DNBH phi nhân thọ ước đạt 55.094 tỷ đồng, các DNBH nhân thọ ước đạt 127.560 tỷ đồng. Các DNBH chi trả quyền lợi bảo hiểm ước đạt 45.675 tỷ đồng, trong đó các DNBH phi nhân thọ ước đạt 20.560 tỷ đồng, các DNBH nhân thọ ước đạt 25.115 tỷ đồng.

Tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý hỗ trợ doanh nghiệp

Báo cáo của Bộ Tài chính cũng cho biết, trong năm 2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 89/2020/TT-BTC ngày 11/11/2020 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 thông tư liên quan đến lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, bao gồm: Thông tư số 50/2017/TT-BTC, Thông tư số 105/2016/TT-BTC, Thông tư số 195/2014/TT-BTC và Thông tư số 115/2014/TT-BTC; đồng thời bãi bỏ 2 thông tư liên quan đến Nghị định số 67/2014/NĐ-CP, bao gồm: Thông tư số 116/2014/TT-BTC và Thông tư số 43/2016/TT-BTC.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ dự thảo quyết định về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp; lập hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Hiện nay, thực hiện Nghị quyết số 106/2020/QH14 ngày 10/6/2020 của Quốc hội và Nghị quyết số 977/NQ-UBTVQH14 ngày 15/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 và Quyết định số 999/QĐ-TTg ngày 11/7/2020 phân công Bộ Tài chính chủ trì xây dựng dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) để trình các cấp có thẩm quyền theo đúng tiến độ.

Khung khổ pháp lý về kinh doanh bảo hiểm dần được hoàn thiện theo hướng đơn giản hóa và giảm bớt thủ tục hành chính, tạo môi trường pháp lý đồng bộ, công khai, minh bạch và bình đẳng cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia hoạt động trên thị trường, phù hợp với các chuẩn mực và cam kết quốc tế của Việt Nam trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm.

Về công tác quản lý, giám sát nhà nước về kinh doanh bảo hiểm được đẩy mạnh theo hướng kết hợp giữa quản lý, giám sát từ xa và kiểm tra tại chỗ, tăng cường đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp để giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển./.

Trong năm 2020, Bộ Tài chính đã tổ chức được 9 khóa đào tạo cơ bản về bảo hiểm phi nhân thọ và kiến thức pháp luật kinh doanh bảo hiểm cho thị trường với hơn 400 học viên tham dự. Công tác tổ chức thi đại lý bảo hiểm được thực hiện theo đúng kế hoạch. Năm 2020, Bộ Tài chính đã phê duyệt kết quả thi được 51.190 kỳ thi (tăng 159% so với năm 2019) với 449.010 lượt học viên tham dự. Số lượng thí sinh dự thi tăng 107.251 người (tăng 31.4%). Công tác tổ chức thi phụ trợ bảo hiểm đã được tiến hành tại TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Hà Nội từ tháng 10/2020./.

Theo TBTCO