Thêm đối tượng được vay vốn tín dụng học sinh, sinh viên

Ngân hàng Chính sách Xã h?i Vi?t Nam v?a cho bi?t, theo quy ??nh m?i, n?m h?c 2010 – 2011, ngoài ba ??i t??ng nh? tr??c ?ây, Ch??ng trình tín d?ng h?c sinh, sinh viên s? m? r?ng thêm hai ??i t??ng cho vay là b? ??i xu?t ng? ph?c viên có nhu c?u h?c ngh? và lao ??ng nông thôn h?c ngh? theo ?? án ???c duy?t c?a Th? t??ng Chính ph?.

Bên cạnh đó, đối tượng là học sinh, sinh viên mà gia đình gặp khó khăn về tài chính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh trong thời gian theo học thay vì cho vay cả khoá học như trước đây sẽ được điều chỉnh cho vay một lần với thời hạn không quá 12 tháng. Trong trường hợp qua 12 tháng vẫn khó khăn có xác nhận của chính quyền địa phương sẽ tiếp tục được cho vay theo chu kỳ 12 tháng tiếp theo.

Các đối tượng khác như mồ côi cả cha lẫn mẹ, hộ nghèo, cận nghèo… vẫn thực hiện vay vốn như trước. Ngoài ra, Ngân hàng chính sách xã hội cũng đang lấy ý kiến các bộ, ngành nhằm đề xuất tăng mức cho vay từ 860 nghìn đồng/tháng hiện nay lên khoảng 900 nghìn đồng/tháng.

Sau một thời gian đầu năm học bị chậm nguồn vốn cho vay, dự kiến đến nửa cuối tháng 10, Ngân hàng chính sách xã hội sẽ hoàn thành việc huy động nguồn vốn phát hành trái phiếu là 13,8 nghìn tỷ đồng. Trong đó, sẽ có khoảng 5,5 nghìn tỷ đồng thực hiện giải ngân phục vụ chương trình tín dụng học sinh sinh viên với phương châm tất cả học sinh, sinh viên nghèo, khó khăn có xác nhận của địa phương đều được vay vốn.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

www.molisa.gov.vn

Comments are closed.