Thêm 5 đối tượng được tham gia bảo hiểm y tế

doi_tuong_bao_hiem_y_te_moi_resize.gif?ây là n?i dung ???c d? th?o t?i Ngh? ??nh quy ??nh chi ti?t và h??ng d?n thi hành m?t s? ?i?u c?a Lu?t B?o hi?m y t? (BHYT)do B? Y t? ch? trì so?n th?o.

 

Theo đó, 2 nhóm đối tượng là công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hàng tháng (theo Quyết định 206/CP ngày 30/5/1979 của Hội đồng Chính phủ) và thanh niên xung phong thời kỳ kháng chiến chống Pháp (theo Quyết định 170/2008/QĐ-TTg ngày 28/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ) được tham gia BHYT từ 1/7/2009 và 3 nhóm đối tượng được thực hiện BHYT từ 1/1/2010 là thân nhân của học sinh cơ yếu đang hưởng phụ cấp được đào tạo về kỹ thuật, nghiệp vụ mật mã do Ban Cơ yếu Chính phủ quản lý; người lao động hưởng chế độ ốm đau do mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày; người hoạt động không chuyên trách xã, phường, thị trấn.

Dự thảo quy định tỷ lệ đóng BHYT 3% (từ ngày 1/7-31/12/2009) và 4,5% (từ 1/1/2010 trở đi) mức tiền lương, tiền công tháng của người lao động tương ứng với một số đối tượng quy định tại Luật Bảo hiểm Y tế. Ngân sách Nhà nước hỗ trợ tối thiểu bằng 50% mức đóng đối với người thuộc hộ gia đình cận nghèo từ 1/7/2009; tối thiểu bằng 30% mức đóng đối với học sinh, sinh viên từ 1/1/2010. Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp (có mức sống trung bình) được hỗ trợ tối thiểu bằng 30% mức đóng từ 1/1/2012.

Người tham gia BHYT khi đi khám, chữa bệnh (KCB) được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí cho 1 lần KCB thấp hơn 15% mức lương tối thiểu. Trường hợp tự chọn thầy thuốc, tự chọn buồng bệnh, quỹ BHYT thanh toán chi phí KCB theo mức giá viện phí hiện hành của Nhà nước áp dụng cho cơ sở KCB đó và theo mức hưởng quy định. Người tham gia BHYT nếu KCB không đúng tuyến thì quỹ BHYT thanh toán chi phí KCB trong phạm vi được hưởng như sau: 70% chi phí nếu KCB tại tuyến huyện; 50% tại tuyến tỉnh, 40% tại tuyến trung ương… Người tham gia BHYT khi đi KCB ở nước ngoài được quỹ BHYT thanh toán không vượt quá mức chi phí bình quân của tuyến trung ương.

 

Theo Báo Điện Tử Diễn Đàn Doanh Nghiệp

Comments are closed.