Thẻ bảo hiểm y tế cũ được điều trị theo chế độ mới

Giadinh.net – Chi?u qua 10/12, B?o hi?m xã h?i Vi?t Nam ra v?n b?n v? vi?c thông báo m?u th? B?o hi?m y t? (BHYT) m?i nh?m gi?i quy?t m?t s? v??ng m?c trong c?p s?, th?.

Theo đó, từ ngày 1/1/2010, toàn bộ thẻ BHYT đã phát hành theo mẫu cũ dù còn thời hạn sử dụng sẽ không còn giá trị lưu hành, thay vào đó sẽ phát hành thẻ BHYT theo mẫu mới. Trong thời gian chuyển tiếp giữa mẫu thẻ cũ và thẻ mới, người có thẻ BHYT đi khám chữa bệnh phải xuất trình thẻ theo mẫu mới. Mẫu thẻ cũ trước ngày 1/1/2010 còn thời hạn sử dụng đến năm 2010 vẫn được điều trị theo chế độ bảo hiểm mới cho tới khi ra viện.

Về việc cấp thẻ BHYT, văn bản cũng nêu rõ người thuộc hộ nghèo, khó khăn và đặc biệt khó khăn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ được ngân sách Nhà nước đóng BHYT. Riêng người dân tộc thiểu số sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn, nếu đóng BHYT ở các nhóm đối tượng khác, thì tạm thời cấp mã quyền lợi theo nhóm đối tượng đóng BHYT. Việc xác định mức hưởng chế độ BHYT cao hơn cho nhóm đối tượng này sẽ được điều chỉnh sau khi có hướng dẫn của liên Bộ Y tế – Tài chính.

Mai Việt

Comments are closed.