Thắc mắc cần giúp?

Hi?n t?i công ty em ?ang ?óng m?c bhxh c?,em mu?n h?i xem m?c bhxh hi?n gi? c?n ph?i ?óng trong doanh nghi?p la bao nhiêu?

T? 1/7 m?c l??ng th?p nh?t khu v?c ngoài qu?c doanh ???c th?c hi?n t?i BD ??i v?i ngành ngh? ??n gi?n: Vùng 1là 1.550.000 ??ng; vùng 2 là 1.350.000 ??ng.

http://www.bhxhbinhduong.gov.vn

Comments are closed.