Thế nào là “Bảo hiểm y tế toàn dân”?

bh_yte_tu_nguyen.jpgTheo báo cáo thẩm tra của Uỷ ban Các vấn đề Xã hội của Quốc hội, Dự thảo Luật Bảo hiểm Y tế hiện vẫn chưa làm rõ khái niệm “Bảo hiểm y tế toàn dân” – tức là toàn dân tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc, hay toàn dân tham gia bảo hiểm y tế dưới hình thức bắt buộc hoặc tự nguyện? Uỷ ban Các vấn đề Xã hội cho rằng, làm rõ khái niệm này là rất cần thiết, vì đó là cơ sở quan trọng để xây dựng các chính sách bảo hiểm y tế trong Luật này.

Uỷ ban Các vấn đề Xã hội của Quốc hội cũng cho rằng, Dự thảo Luật cần tiếp tục chỉnh lý, bổ sung, quan tâm hơn nữa tới nông dân, làm sao để họ có khả năng tham gia bảo hiểm y tế. Thực tế những năm qua cho thấy, mặc dù ngân sách nhà nước đã hỗ trợ cho người nghèo, cận nghèo, trẻ em dưới 6 tuối, và nhiều đối tượng khác, song vẫn còn tới hàng chục triệu nông dân chưa được tham gia bảo hiểm y tế.

Nếu theo qui định của Dự thảo luật hiện nay, thì người nông dân chỉ có một cơ hội tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện với mức đóng góp 250.000 đồng/năm/người, đó là mức khá cao so với khả năng của nhiều hộ nông dân. Nếu Dự án luật không được chỉnh lý, thì nhiều nông dân sẽ không tham gia bảo hiểm được và khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế sẽ ít đi.

Cũng liên quan tới Dự án Luật Bảo hiểm Y tế, Uỷ ban Các vấn đề Xã hội của Quốc hội cũng cho rằng, Dự án luật này cần xây dựng đồng bộ với Dự án luật khám chữa bệnh. Bởi, Dự án luật Bảo hiểm y tế chỉ qui định mức đóng bảo hiểm, mức hưởng bảo hiểm, tổ chức khám, chữa bệnh cho người có thẻ bảo hiểm y tế… nhưng chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh mà người có thẻ bảo hiểm y tế có quyền được hưởng như thế nào thì chưa được qui định và không nằm trong phạm vi điều chỉnh của Dự án Luật.

Quốc Thắng (VTV online)

Comments are closed.