Tập đoàn ngân hàng Hà Lan ING sẽ phải chia tách và hoàn trả khoản tiền hỗ trợ từ chính phủ

(Stockbiz) T?p ?oàn tài chính ngân hàng và b?o hi?m ING v?a công b? chính th?c s? chia tách thành các công ty riêng bi?t, phân chia thành hai l?nh v?c là ngân hàng và b?o hi?m. M?t khi nó ?ã ???c tách ra, ING có k? ho?ch s? bán b? ph?n b?o hi?m. ??ng th?i v?i ?i?u ?ó, ING c?ng s? bán ra các c? phi?u cho nh?ng nhà ??u t? hi?n th?i ?? h? có th? hoàn tr? m?t n?a kho?n ti?n c?u tr? t? chính ph? Hà Lan tr? giá 10  t? Euro ( 15 t? USD ; 9 t? b?ng Anh ) trong m?t kho?ng th?i gian s?m nh?t. Kho?n ti?n c?u tr? này ?ã ??n tay ING vào n?m 2008, sau khi chính ph? nh?n ???c b?n báo cáo tài chính v? s? thua l? ??u tiên c?a h?, ?ây ???c coi nh? là m?t h? qu? t?t y?u c?a tình tr?ng suy gi?m ??t ng?t các ngu?n tín d?ng.

Trở lại điểm xuất phát

Chủ tịch hội đồng quản trị Jan Hommen cho biết các biện pháp này sẽ đem lại một kế hoạch rõ ràng để giải quyết sự không chắc chắn được tạo nên bởi cuộc khủng hoảng tài chính.
Để có được sự chấp thuận từ phía ủy ban châu Âu về việc tái cơ cấu tổ chức này của mình, ING tiết lộ rằng họ cần bán ngân hàng điện tử của mình tại Mỹ trước năm 2013.
Đó là bước tiến mới nhất trong chương trình “trờ lại điểm xuất phát” của tập đoàn đa quốc gia này, và hệ quả của nó là sự cắt giảm 10,800 việc làm trong năm nay.
ING đồng thời cho biết rằng họ đang trông chờ vào bản báo cáo của quý 3 năm nay với mức lợi nhuận 750 triệu Euro, so sánh với mức thua lỗ 568 triệu Euro cùng kỳ năm ngoái.
Khoản tiền bổ sung
Bên cạnh khoản hỗ trợ đầu tư 10 tỷ Euro, ING còn được hưởng lời từ một thỏa thuận trong tháng một, theo đó chính phủ  Hà Lan sẽ gánh vác 80 % các danh mục đầu tư chứng khoán cầm cố còn nợ.

Chính phủ đã chi trả 90 % giá trị danh nghĩa của những tài sản trên mà vào thời điểm đó được cho là giá trị thực của chúng không hề đáng giá so với khoản chi trả của chính phủ.
ING hi vọng rằng sẽ thu lợi được 7.5 tỷ Euro từ việc bán cổ phiếu, trong đó sẽ dành ra 5.9 tỷ Euro để chi trả cho khoản đầu tư tài chính của chính phủ kèm với lãi phát sinh và các chi phí bên ngoài khác.
Dưới yêu cầu của ủy ban châu Âu, thêm 1.3 tỉ Euro cũng sẽ được chuyển tới chính phủ như là một khoản tiền bổ sung cho thỏa thuận đạt được vào hồi tháng một.

H.V (Theo BBC) Stockbiz.

Comments are closed.