Tập đoàn Bảo Việt lỗ thuần 376 tỷ đồng từ kinh doanh bảo hiểm

altQuý III/2012, lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm của BVH là âm 148 tỷ đồng. Lợi nhuận thuần từ hoạt động ngân hàng đạt 48 tỷ đồng, giảm 58% so với cùng kỳ 2011.

Về hoạt động kinh doanh bảo hiểm, quý III/2012, doanh thu phí bảo hiểm gốc của BVH đạt 2.733 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ. Doanh thu phí bảo hiểm gốc 9 tháng đạt 7.707 tỷ đồng, tăng 12,3%. Lợi nhuận thuần kinh doanh bảo hiểm quý III âm 148 tỷ đồng và 9 tháng âm 376 tỷ đồng.

Hoạt động ngân hàng của BVH trong quý III cũng không mấy khả quan đã được thể hiện trong báo cáo tài chính của Ngân hàng Bảo Việt được công bố trước đó. Cụ thể, quý III, lợi nhuận thuần hoạt động ngân hàng của BVH giảm gần 58%, chỉ đạt 48 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 5,2 tỷ, thấp hơn 6,5 lần so với lãi ròng cùng kỳ năm ngoái (34,1 tỷ đồng). Lũy kế lãi ròng 9 tháng đầu năm, BaoVietBank đạt 73,8 tỷ đồng, giảm 24,6% so với cùng kỳ năm 2011 do nhà băng trích lập dự phòng mạnh tay.

Xét về cơ cấu lợi nhuận trước thuế thì các dịch vụ tài chính và hoạt động khác đóng góp 936 tỷ đồng, chiếm tới 50,9% lợi nhuận toàn tập đoàn. Dịch vụ ngân hàng chỉ đạt mức lợi nhuận trước thuế 97 tỷ đồng, đóng góp 5,3%. Lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ đạt 503 tỷ đồng, đóng góp 27,4%; bảo hiểm phi nhân thọ đạt 303 tỷ đồng, chiếm 16,5% lợi nhuận toàn tập đoàn. Trong 9 tháng đầu năm, dịch vụ tài chính và hoạt động khác đạt mức tăng trưởng mạnh nhất so với 9 tháng năm 2011, đạt 40,1%.

Tổng tài sản hợp nhất tại ngày 30/9 đạt 45.535 tỷ đồng tăng 271 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2011, tương đương với tỷ lệ tăng trưởng 0,6%. Tổng nguồn vốn chủ sở hữu đạt 11.770 tỷ đồng, tăng 540 tỷ đồng tương đương với tỷ lệ tăng trưởng 4,8%.

Nguồn vnexpress.net

Comments are closed.