Tập đoàn Bảo Việt lãi trước thuế hợp nhất 1.027 tỷ đồng sau 6 tháng

Đây là kết quả sau soát xét, tăng nhẹ 4 tỷ đồng so với trước soát xét.

altTập đoàn Bảo Việt BVH công bố kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất 6 tháng đầu năm 2012 đã được soát xét.

Theo Bảo Việt, lợi nhuận trước thuế (LNTT) đạt 1.027 tỷ đồng, tăng khoảng 4 tỷ đồng so với trước soát xét và tăng 54,4% so với cùng kỳ. Trong đó, LNTT của Bảo Việt Nhân thọ đạt 371 tỷ đồng, tăng 38,5% và LNTT của Bảo hiểm Bảo Việt đạt 243 tỷ đồng, tăng 22,5%.

Liên quan đến kết quả này, ông Hoàng Việt Hà, Giám đốc Hoạt động Tập đoàn Bảo Việt cho biết, trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, doanh thu khai thác mới của Bảo Việt tăng trưởng 20,7%. Trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, doanh thu phí bảo hiểm gốc tăng trưởng 15,5%, cao hơn tốc độ tăng trưởng bình quân của thị trường.

Ngoài ra, ông Hà còn cho biết, LNTT trong lĩnh vực ngân hàng và quản lý quỹ đều tăng trưởng trên 20%. Lợi nhuận thuần từ hoạt động ngân hàng đạt 269 tỷ đồng, tăng trưởng 20% và lợi nhuận thuần từ hoạt động tài chính đạt 1.112 tỷ đồng, tăng trưởng 67,9%.

Trong cơ cấu LNTT, chiếm tỷ trọng lớn nhất là bảo hiểm nhân thọ, đạt 371 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 40%, xếp sau đó lần lượt là dịch vụ tài chính và hoạt động khác (321 tỷ đồng, tăng trưởng 19%); Bảo hiểm phi nhân thọ (243 tỷ đồng, tăng trưởng 30%); Dịch vụ ngân hàng (92 tỷ đồng, tăng trưởng 11%).

Cơ cấu LNTT hợp nhất theo lĩnh vực kinh doanh

alt

Nguồn: Bảo Việt

Trước đó, Công ty mẹ Tập đoàn Bảo Việt đã công bố kết quả hoạt động kinh doanh với LNTT đạt 685 tỷ đồng, tăng trưởng 66,6 %. Vốn chủ sở hữu đạt 10.973 tỷ đồng, tổng tài sản đạt 12.844 tỷ đồng (tại ngày 30/6/2012).

Nguồn: Khampha/BVH

{flike}

Comments are closed.