Tập đoàn Bảo Việt lãi trên 446,7 tỷ đồng

(?TCK) T?p ?oàn B?o Vi?t v?a công b? báo cáo tài chính ??u n?m 2009 ?ã ???c soát xét. Theo ?ó,  doanh thu ho?t ??ng tài chính 6 tháng ??u n?m ??t trên 490 t? ??ng, l?i nhu?n sau thu? ??t 446,7 t? ??ng.

Bảo Việt hiện có 5 DN thành viên là Bảo hiểm Bảo Việt, Bảo Việt Nhân thọ, CTCK Bảo Việt, Công ty quản lý quỹ Bảo Việt, Ngân hàng Bảo Việt và một số DN liên kết, liên doanh. Mặc dù nền kinh tế còn khó khăn, nhưng hai mảng kinh doanh chính của tập đoàn Bảo Việt là bảo hiểm phi nhân thọ và bảo hiểm nhân thọ đều có mức tăng trưởng ổn định. Theo Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, trong  6 tháng đầu năm 2009, toàn thị trường bảo hiểm phi nhân thọ đạt doanh thu 6.442 tỷ đồng, trong đó Bảo Việt dẫn đầu với 1.667 tỷ đồng; tổng phí khai thác mới toàn thị trường bảo hiểm nhân thọ đạt 1.213 tỷ đồng, Bảo Việt Nhân thọ xếp thứ 2 với mức phí bảo hiểm khai thác mới là 312 tỷ đồng (sau Prudental).

 

Nguồn Đầu tư chứng khoán

5 BÌNH LUẬN

  1. 636638 722164hey there i stumbled upon your site looking about the internet. I wanted to say I enjoy the appear of points about here. Maintain it up will save for confident. 732035

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here