Tập đoàn Bảo Việt lãi 937 tỷ, hoàn thành 83% kế hoạch năm

Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của BVH đạt 937 tỷ đồng, tăng 16% so với 9 tháng đầu năm ngoái. 

Tập đoàn Bảo Việt (mã BVH) đã công bố báo cáo tài chính với chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý III đạt 315,5 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong quý, doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm là 3.302 tỷ đồng, tăng 20,5% so với quý III năm ngoái. 

Tổng chi bồi thường bảo hiểm ở mức 2.467 tỷ đồng trong khi cùng kỳ, con số này là 1.903 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh ở mức 345 tỷ đồng, giảm 22%.

Trong khi đó, chi phí quản lý doanh nghiệp lên tới 618 tỷ đồng, trong đó chi cho hoạt động bảo hiểm là 550 tỷ, khiến BVH lỗ thuần 337,7 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm. 

Trong quý này, Ngân hàng Bảo Việt đã chuyển từ công ty con thành công ty liên kết nên Bảo Việt không hạch toán doanh thu lợi nhuận hoạt động ngân hàng vào báo cáo tài chính hợp nhất của tập đoàn.

Tuy nhiên nhờ khoản 742 tỷ đồng lợi nhuận từ hoạt động tài chính, lợi nhuận sau thuế của tập đoàn đạt 315 tỷ đồng trong quý III, tăng 12% so với cùng kỳ. 

Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 937 tỷ đồng, tăng 16% so với 9 tháng đầu năm ngoái. 

So với kế hoạch lợi nhuận sau thuế cả năm là 1.120 tỷ đồng, BVH đã hoàn thành 83% kế hoạch cả năm.

Tổng tài sản tính đến hết quý III của BVH là 48.419 tỷ đồng, giảm 14% so với đầu năm. Trong đó tiền và các khoản tương đương tiền giảm 65%, còn 2.539 tỷ đồng. 

Các khoản đầu tư tài chính của BVH cuối kỳ là 38.855 tỷ đồng, tăng 14% so với đầu năm và dự phòng giảm giá 1.507 tỷ đồng. Trong đó các khoản đầu tư ngắn hạn chiếm 14.601 tỷ đồng, các khoản đầu tư tài chính dài hạn chiếm 25.254 tỷ đồng. 

Theo (BizLive)

{fcomment}

Comments are closed.