Tập đoàn Bảo Việt 9 tháng lãi 753 tỷ đồng

(DVT.vn) – Ho?t ??ng kinh doanh b?o hi?m 9 tháng n?m 2010 l? h?n 273 t? ??ng, riêng quý 3 l? g?n 78 t? ??ng.
T?p ?oàn B?o Vi?t – Mã: BVH công b? báo cáo k?t qu? kinh doanh h?p nh?t quý 3/2010.
 
Ho?t ??ng kinh doanh b?o hi?m trong quý l? g?n 78 t? ??ng, ho?t ??ng khác l? g?n 48 t? ??ng. Quý 3/2009, 2 ho?t ??ng này c?ng l? h?n 196 t? ??ng và 32 t? ??ng.

 
Hoạt động ngân hàng quý 3/2010 lãi hơn 89 tỷ đồng, tăng 48% so với cùng kì, hoạt động tài chính lãi hơn 286 tỷ đồng, giảm 43%.
 
Tổng hợp lại, BVH lãi sau thuế 190 tỷ đồng trong quý 3/2010, tăng 32 tỷ đồng so với trước hợp nhất nhưng lại giảm 34% so với cùng kì năm trước. Trong đó lợi nhuận công ty mẹ là 215 tỷ đồng.
 
Lũy kế 9 tháng hoạt động kinh doanh bảo hiểm và hoạt động khác lỗ 273,7 tỷ đồng và 125 tỷ đồng.
 
Hoạt động kinh doanh ngân hàng lãi 266 tỷ đồng, tăng 190% so với cùng kì; hoạt động tài chính lãi hơn 1.076 tỷ đồng, giảm 37%.
 
Lợi nhuận sau thuế 9 tháng đạt 753 tỷ đồng, hầu như không thay đổi so với cùng kì 2009, so với trước hợp nhất tăng 90 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ là 748,7 tỷ đồng.
 
EPS 9 tháng của tập đoàn đạt 1.210 đồng.
Ngày 29/9, BVH chốt danh sách cổ đông phát hành gần 54 triệu cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ từ 6.267 tỷ đồng lên 6.800 tỷ đồng. Kết quả phát hành chưa được thông báo nên tập đoàn chưa ghi nhận vốn điều lệ mới vào báo cáo tài chính quý 3/2010.
 
P.Linh
Báo điện tử Doanh nhân Việt Nam toàn cầu

Comments are closed.