Tại sao kinh doanh vận tải đa phương thức phải mua bảo hiểm trách nhiệm?

H?i: Th? nào là b?o hi?m trách nhi?m ngh? nghi?p? (Tr?n Minh Hà, Công ty TNHH D?ch v? th??ng m?i và v?n t?i).

Tr? l?i:

B?o hi?m trách nhi?m ngh? nghi?p là b?o hi?m trách nhi?m pháp lý c?a ng??i ???c b?o hi?m phát sinh do vi ph?m trách nhi?m ngh? nghi?p. ??c bi?t là nh?ng ng??i hành ngh? chuyên môn ph?i th?c hành công vi?c, thao tác ngh? nghi?p chuyên môn v?i s? c?n th?n và tay ngh? ??m b?o yêu c?u chuyên môn vì nhi?u lý do có th? gây thi?t h?i cho bên th? ba t? nh?ng hành ??ng b?t c?n, nh?ng sai ph?m ho?c thi?u sót, s? su?t trong quá trình th?c hi?n d?ch v? ngh? nghi?p c?a mình.

B?o hi?m trách nhi?m ngh? nghi?p s? b?o ??m v? m?t tài chính cho các cá nhân, t? ch?c hành ngh? chuyên môn kh?c ph?c nh?ng thi?t h?i có th? do b?t c?n, do l?i hay sai sót c?a ng??i ch?u trách nhi?m chuyên môn chính c?ng nh? c?a nhân viên c?a h? x?y ra trong quá trình th?c hi?n d?ch v? ngh? nghi?p.

Hi?n nay có r?t nhi?u s?n ph?m b?o hi?m trách nhi?m khác nhau nh?: b?o hi?m trách nhi?m ngh? nghi?p ki?n trúc s?, lu?t s?, k? s?, bác s?, b?o hi?m trách nhi?m ngh? nghi?p môi gi?i ch?ng khoán, b?o hi?m trách nhi?m ngh? nghi?p ki?m toán, t? v?n tài chính…

H?i: T?i sao doanh nghi?p kinh doanh v?n t?i ?a ph??ng th?c thì ph?i có b?o hi?m trách nhi?m ngh? nghi?p ho?c b?o lãnh t??ng ???ng?

Tr? l?i: Theo quy ??nh t?i ?i?u 5, ?i?u 9 Ngh? ??nh s? 87/2009/N?-CP ngày 19/10/2009 c?a Chính ph? v? v?n t?i ?a ph??ng th?c, m?t trong nh?ng ?i?u ki?n kinh doanh VT?PT là doanh nghi?p có b?o hi?m trách nhi?m ngh? nghi?p v?n t?i ?a ph??ng th?c ho?c b?o lãnh t??ng ???ng.

??c ?i?m c?a v?n t?i ?a ph??ng th?c là v?n chuy?n hàng hóa b?ng ít nh?t 2 ph??ng th?c v?n t?i khác nhau trên c? s? h?p ??ng v?n t?i ?a ph??ng th?c và ng??i kinh doanh v?n t?i ?a ph??ng th?c (g?i t?t là MTO) ph?i ch?u trách nhi?m ??i v?i hàng hóa trong m?t quá trình v?n chuy?n t? khi nh?n hàng ?? chuyên ch? cho t?i khi giao xong hàng cho ng??i nh?n k? c? vi?c ch?m giao hàng ? n?i ??n.

Vi?c b?t bu?c MTO ph?i có b?o hi?m trách nhi?m ngh? nghi?p v?n t?i ?a ph??ng th?c ho?c b?o lãnh t??ng ???ng nh?m cung c?p s? b?o ??m v? m?t tài chính cho các MTO ??i v?i các khi?u n?i ?òi b?i th??ng c?a khách hàng do vi?c vi ph?m trách nhi?m ngh? nghi?p khi MTO ho?c ng??i thay m?t MTO hành ngh? chuyên môn có hành ??ng sai sót ho?c thi?u sót mà MTO gây ra trong quá trình th?c hi?n công vi?c ti?p nh?n, v?n chuy?n và giao tr? hàng hóa.

Phòng Ki?m soát TTHC, VP B? GTVT
Báo Giao thông V?n t?i ?i?n t?

Comments are closed.