Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam đạt hơn 55 tỉ đồng lợi nhuận kinh doanh 2018

Năm 2018, Vinare đạt lợi nhuận thuần kinh doanh nghiệp vụ 55,4 tỉ đồng. Kế hoạch 2019 lợi nhuạn trước thuế tăng 5% so với 2018.

Tái bảo hiểm Việt Nam

Năm 2018, Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam (Vinare) ghi nhận doanh thu phí đạt 1.802.7 tỉ đồng, tăng 9,2% so với 2017. Phí giữ lại đạt 784.7 tỉ đồng, tăng 33,7%.

Lợi nhuận thuần kinh doanh nghiệp vụ đạt 55,4 tỉ đồng, tăng hơn 6% so với cùng kỳ năm trước.

Về kết quả doanh thu một số nghiệp vụ cho thấy, đối với nghiệp vụ Tài sản, doanh thu phí tăng 8,7% so với năm trước. Nghiệp vụ Kỹ thuật, doanh thu phí bằng 87,8% so với 2017. Nghiệp vụ Thân tàu, doanh thu phí tăng 2,8%.

Mục tiêu chung của Vinare trong năm 2019 là doanh thu phí nhận tái bảo hiểm tăng trưởng tối thiểu 9% so với 2018. Lợi nhuận trước thuế tăng trưởng 5% so với 2018.

Theo Ánh Dương (Kinh tế & Tiêu dùng )