Thứ Tư, Tháng Ba 22, 2023
Trang Chủ Tags Năm 2011: Áp dụng chế độ tiền lương mới

Tag: Năm 2011: Áp dụng chế độ tiền lương mới

Năm 2011: Áp dụng chế độ tiền lương mới

(ĐCSVN) - Kế hoạch triển khai nghiên cứu cải cách tổng thể chính sách tiền lương vào năm 2011 vừa được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành tại Quyết định số 1556/QĐ-TTg. Theo đó, nhiệm vụ mà các cơ quan quản lý nhà nước liên quan cần triển khai thực hiện trong năm 2010 gồm có: nghiên cứu xây dựng chế độ tiền lương mới trên cơ sở quan hệ mức lương tối thiểu - trung bình - tối đa mới; trình cấp có thẩm quyền cơ chế tiền lương và khung giá dịch vụ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các ngành khoa học và công nghệ, văn hóa, thể thao và du lịch, lĩnh vực kinh tế; trình các cơ quan có thẩm quyền về dự kiến xây dựng chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong các công ty nhà nước; ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về chế độ tiền lương mới thực hiện từ năm 2011.