Thứ Tư, Tháng Ba 22, 2023
Trang Chủ Tags Lợi nhuận doanh nghiệp giảm vì rủi ro tỷ giá

Tag: Lợi nhuận doanh nghiệp giảm vì rủi ro tỷ giá

Lợi nhuận doanh nghiệp giảm vì rủi ro tỷ giá

R?i ro t? giá ?nh h??ng ??n l?i nhu?n c?a doanh nghi?p. ?nh: Lê Toàn(TBKTSG Online) - Nhi?u doanh nghi?p ?ã ph?i thay ??i k? ho?ch l?i nhu?n  do ph?i trích l?p d? phòng r?i ro vì t? giá bi?n ??ng m?nh trong nh?ng tháng cu?i n?m.