Thứ Ba, Tháng Sáu 6, 2023
Trang Chủ Tags đáp ứng khó

Tag: đáp ứng khó

Quy định mới về khám chữa bệnh cho trẻ dưới 6...

Quy ??nh m?i v? khám ch?a b?nh cho tr? d??i 6 tu?i: Tri?n khai d?, ?áp ?ng khó(ANT?) - T? 1-10, tr? em d??i 6 tu?i là nhóm ??i t??ng ??u tiên ???c áp d?ng Lu?t BHYT m?i trong t?ng s? 25 nhóm ??i t??ng tham gia. Vì v?y, t? nay cho ??n h?t tháng 9, các khoa Nhi, các BV Nhi trên kh?p c? n??c ph?i tích c?c chu?n b? các ?i?u ki?n v? th? t?c hành chính, c? s? v?t ch?t, nhân l?c ?? chu?n b? tri?n khai. Ghi nh?n c?a chúng tôi t?i các c? s? ?i?u tr? nhi trên ??a bàn Hà N?i cho th?y, vi?c tri?n khai quy ??nh m?i không khó, song ?? ?em l?i s? hài lòng cho phía ng??i b?nh thì v?n còn nhi?u ?i?u ph?i bàn.