susan. Vấn đề khám chữa bệnh trái tuyến

V?a qua tôi có xem thông tin trên Tivi và có nghe s? v? quy ??nh m?i c?a BHYT t? ngày 01/06/2010, tr??ng h?p KCB trái tuy?n s? ph?i ?óng ti?n KCB 100%, sau ?ó s? thanh toán l?i v?i c? quan BHXH có ?úng không ?, BHXH Bình D??ng vui lòng cho tôi bi?t là ngh? ??nh ?? c?p quy ??nh trên là ngh? ??nh s? m?y? ?? tôi có th? truy c?p và hi?u h?n v? cách th?c thanh toán và % ???c thanh toán là nh? th? nào. Xin chân thành c?m ?n !
Hiện nay người có thẻ BHYT khi đi KCB trái tuyến có 2 trường hợp:

BHXH Bình Dương( bhxhbinhduong.gov.vn)

Comments are closed.