Sửa đổi quy chế tài chính của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

(Chinhphu.vn) – Những cá nhân, tập thể của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam có sáng kiến cải tiến kỹ thuật, quy trình nghiệp vụ mang lại hiệu quả trong hoạt động được thưởng đột xuất. Mức thưởng do Hội đồng quản trị Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam quyết định. Đây là một trong những nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý tài chính đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 13/2008/QĐ-TTg ngày 18/1/2008 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo quy định mới,  Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam được thưởng cho cá nhân và đơn vị ngoài ngành đóng góp có hiệu quả vào hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam. Mức thưởng do Hội đồng quản trị Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam quyết định. Khoản chi thưởng này từ nguồn các quỹ trích lập từ chênh lệch thu chi.

Những nội dung sửa đổi trên có hiệu lực thi hành từ ngày 29/12/2009.

Mai Hương

(Nguồn: Quyết định số 132/2009/QĐ-TTg)
 BÁO ĐIỆN TỬ CỦA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Comments are closed.